63 - то Редовно заседание на Общински съвет - Проект за Дневен ред и График комисии

436
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
НА 63-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
03.07.2019 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 

Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 45, ал. 2, т. 1 и ал. 4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи

I.  Постоянна комисия по Общинска собственост:

1. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-300/18.06.2019 г., относно отдаване под наем на обекти-публична общинска собственост, находящи се на Общински пазар, гр. Асеновград. (ПК по БФ).

2. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-299/18.06.2019 г., относно промяна предназначението на помещение – обособена част от сграда с КИ 99087.504.213.2 по КК на кв. Горни Воден, актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г. и определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем. (ПК по БФ).

3. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-303/18.06.2019 г., относно предоставяне безвъзмездно за управление недвижим имот частна общинска собственост на Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за деца/младежи с увреждания.

4. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-304/18.06.2019 г., относно предоставяне безвъзмездно за управление недвижим имот публична общинска собственост на Комплекс за социални услуги – гр. Асеновград.

5. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-305/18.06.2019 г., относно предоставяне безвъзмездно за управление недвижим имот публична общинска собственост на Комплекс за социални услуги „Гергана“ – с. Нареченски бани.  

II. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:

6. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-302/18.06.2019 г., относно допълнение на Решение № 1727 от 19.12.2018 г. на ОбС-Асеновград.

7. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-307/18.06.2019 г., относно отмяна на Решение № 1829, взето на петдесет и осмо редовно заседание с протокол № 58/27.03.2019 г. на ОбС-Асеновград.

8. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-301/18.06.2019 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 49309.9.51 по КК на с. Мулдава.

III. Постоянна комисия Правна:

9. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-306/18.06.2019 г., относно приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване под наем и продажба на общински жилищни имоти. (ВСИЧКИ ПК).

IV. Постоянна комисия по Образование и култура:

10. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-297/17.06.2019 г., относно приемане на Отчет за изпълнение на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Асеновград за 2018 г.

11. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-298/17.06.2019 г., относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Асеновград за 2019 г.

12. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-308/19.06.2019 г., относно разкриване на яслена група в ДГ „Радост” в кв. Долни Воден, гр. Асеновград.

V. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:

13. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-309/19.06.2019 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Пенка Георгиева. (ПК по БФ).

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                ИНЖ. МАРГАРИТА СТОИЛОВА     
                  /Оправомощена със Заповед № 5/18.06.2019 г.
                  от Драгомир Георгиев-Преседател на ОбС-Асеновград/
Изготвил: /п/       
Моника Атанасова
/мл. експерт в ОбС/
 
 
Г Р АФ И К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 24.06-27.06.2019 Г.
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
24.06.2019 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
25.06.2019 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
26.06.2019 Г. (СРЯДА)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
26.06.2019 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 
27.06.2019 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
27.06.2019 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

Валидно до: сряда, 03 юли 2019
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ