65- то Редовно заседание на Общински съвет - Проект за Дневен ред и график комисии

344
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
НА 65-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
28.08.2019 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 

Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи

I. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-340/31.07.2019г., относно информация за изпълнението на бюджета на община Асеновград и сметките за средствата от Европейския съюз за полугодието на 2019 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ).

II. Постоянна комисия по Общинска собственост:

1. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-356/09.08.2019 г., относно определяне начална наемна цена на Терен общинска собственост с площ 10 кв.м., с предназначение – Търговия на дребно, находящ се в поземлен имот с КИ № 00702.527.183 по КК на гр. Асеновград, кв. 271 по регулационния план на гр. Асеновград. (ПК по БФ).

2. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-354/07.08.2019 г., относно отдаване под наем на поземлен имот с КИ 49309.13.94 по КК на с. Мулдава, застроен, целият с площ 199 917 кв. м. и построени в имота 5 (пет) сгради. (ПК по БФ).

3. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-345/01.08.2019 г., относно обявяване на имот публична общинска собственост за частна общинска собственост.

4. Докладна записка от Тамер Бейсимов -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-341/31.07.2019 г., относно съгласие за изменение на кадастралната карта на гр. Асеновград.

5. Докладна записка от Димчо Темелков -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-349/02.08.2019 г., относно учредяване на възмездно право на ползване върху общински поземлени имоти /земеделска територия/ в землището на гр. Асеновград на “Литос Комерс” ООД.

6. Докладна записка от Тамер Бейсимов -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-378/15.08.2019 г., относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот 00702.24.192 по КК на гр. Асеновград, м. „Чакъла”.

7. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-335/24.07.2019 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.521.506 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).

8. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-343/01.08.2019 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.506.162 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).

9. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-357/13.08.2019 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.517.447 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).

10. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-336/24.07.2019 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 99088.130.18 по КК на кв. Долни Воден. (ПК по БФ).

11. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-344/01.08.2019 г., относно продажба на 3 (три) броя поземлени имота, находящи се в с. Горнослав. (ПК по БФ).

12. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-346/01.08.2019 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 44834.27.257 по КК на с. Лясково. (ПК по БФ).

13. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-333/23.07.2019 г., промяна в разпределението на общинския жилищен фонд за 2019 година.

14. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-334/23.07.2019 г., относно молба от Мария Симеонова, за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по БФ).

III. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:

15. Докладна записка от Тамер Бейсимов -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-342/01.08.2019 г., относно даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план (ПУП –
 ПРЗ) за УПИ IV-ТрП, кв.2 и образуване на нов IV-510.1, 505.137 – КОО и стопанска дейност по плана на ПЗ Север, гр. Асеновград. (ПК по ОС).

16. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-365/13.08.2019 г., относно одобряване изменение на ПУП (ПРЗ) за УПИ XI-21, стоп. дейност в кв. 13 по регулационния план на ПЗ „Север” - гр. Асеновград.

17. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-366/13.08.2019 г., относно одобряване на ПУП /ПП/-парцеларен план за нов водопровод от помпена станция в ПИ 49309.21.58 до манастир „Св. Петка” в ПИ 49309.12.28 по КК на с. Мулдава.

18. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-367/13.08.2019 г., относно одобряване на ПУП /ПП/-парцеларен план на трасе на ел. кабел високо напрежение 20 KW за захранване на нов БКТП през ПИ 31108.16.69 /полски път/ по КК на с. Златовръх, общ. Асеновград като част от комплексен проект.

19. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-368/13.08.2019 г., относно съгласие за изработване на план-схема като част от комплексен проект за обект: Оптична кабелна мрежа – гр. Асеновград, кв. Изток.

20. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-369/13.08.2019 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 00702.19.28 по КК на гр. Асеновград за „Складова база и администрация”.

21. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-370/13.08.2019 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.21.16 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Автосервиз, склад и офиси”.

22. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-371/13.08.2019 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.11.65 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Складове за селскостопанска продукция и селскостопанска техника”.

23. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-372/13.08.2019 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.18.58 по КК на кв. Горни Воден гр. Асеновград за „Склад за промишлени стоки и железария” и обединяването му с УПИ І-57,склад за промишлени стоки и железария за обособяване на един урегулиран поземлен имот за „Склад за промишлени стоки и железария”.

24. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-373/13.08.2019 г., относно разрешаване изготвяне на проект за ПУП /ПЗ/ - подробен устройствен план - план за застрояване по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ на поземлен имот  с идентификатор 99087.232.106 по КК на  кв. Горни Воден, гр. Асеновград, община Асеновград за изграждане на Приемо-предавателна станция № 6489” за нуждите на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.

25. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-374/13.08.2019 г., относно разрешаване изготвяне на проект за ПУП /ПЗ/ - подробен устройствен план - план за застрояване по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ на поземлен имот  с идентификатор 43298.77.85 по КК на с. Леново, община Асеновград за изграждане на Приемо-предавателна станция № PDV0728.A000_Леново на „А1 България” ЕАД.

26. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-375/13.08.2019 г., относно разрешаване изготвяне на проект за ПУП /ПЗ/ - подробен устройствен план - план за застрояване по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изграждане на Базова станция № PDV0722.A00- „Proseka” в проектен имот № 29581.2.672, част от поземлен имот  с идентификатор № 29581.2.661 по КК на с. Жълт камък, община Асеновград.

IV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:

27. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-348/02.08.2019 г., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2019 г. по извънбюджетната сметка 7443 за Проект № BG05М9ОP001-2.004-0037-С01 - „Център за ранно детско развитие-Асеновград”.

28. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-352/07.08.2019 г., относно предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на община Асеновград за 2019 г. по сметката за европейски средства (7443) за проект BG05M9OP001-2.040-0045 „Патронажна грижа в община Асеновград" по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. ,по процедура BG05М9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”.

29. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-353/07.08.2019 г., относно изпълнение на проект BG05M9OP001-2.040-0045 „Патронажна грижа в община Асеновград" по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., по процедура BG05М9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”.

30. Предложение от Драгомир Георгиев-Председател на ОбС-Асеновград вх. № С-26/15.08.2019 г., относно приемане на краен ликвидационен баланс на „Обреден дом” ЕООД, изготвен от ликвидатора на дружеството – Мария Драганова.

V. Постоянна комисия Правна:

31. Докладна записка от кметa на общината вх. № ДЗ-377/13.08.2019 г., относно приемане на Наредба за изменение на Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Асеновград, приета с Решение № 323, взето на Шестнадесето редовно заседание с Протокол № 16 от 10.09.2008 г. на Общински съвет – Асеновград. (ПК по Екология).

VІ. Постоянна комисия Образование и култура:

32. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-376/13.08.2019 г., относно утвърждаване маломерни паралелки за уч. 2019/20 г.

VII. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:

33. Предложение от Драгомир Георгиев-Председател на ОбС-Асеновград вх. № С-25/15.08.2019 г., относно създаване на ново дружество за извънболнична помощ, 100% собственост на „Многопрофилна болница за активно лечение — Асеновград" ЕООД. (ПК ПРАВНА).

34. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-358/13.08.2019 г., относно отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Асеновград. (ПК по БФ).

35. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-359/13.08.2019 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Иван Динев. (ПК по БФ).

36. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-360/13.08.2019 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Младен Желязков. (ПК по БФ).

37. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-361/13.08.2019 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Живка Тодорова. (ПК по БФ).

38. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-362/13.08.2019 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Фериде Бекир. (ПК по БФ).

39. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-363/13.08.2019 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Светла Кашидова за лечението на детето й Михаил Кашидов. (ПК по БФ).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/

                                                                                          /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
Изготвил:  /п/
Моника Атанасова
/мл. експерт в ОбС/
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 19.08-22.08.2019 Г.

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
19.08.2019 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
20.08.2019 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
20.08.2019 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
21.08.2019 Г. (СРЯДА)
от 15.30 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
21.08.2019 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
22.08.2019 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
22.08.2019 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 

 


Валидно до: сряда, 28 август 2019
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ