66- ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

526

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

НА 66-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,

18.09.2019 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601

Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи

І. Писмо от АДФИ вх. № И-95/16.08.2019 г., относно заверен доклад за извършена финансова инспекция на „МБАЛ-Асеновград” ЕООД, гр. Асеновград. (ЗА СВЕДЕНИЕ).

II. Постоянна комисия по Общинска собственост:

1. Докладна записка от Тамер Бейсимов -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-413/04.09.2019 г., относно oтдаване под наем на обекти – публична общинска собственост, находящи се на Общински пазар, гр. Асеновград (ПК по БФ).

2. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-383/26.08.2019 г., относно предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – публична общинска собственост на Домашен социален патронаж – гр. Асеновград.

3. Докладна записка от Димчо Темелков -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-416/04.09.2019 г., относно даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план (ПУП – · ПРЗ) за УПИ XVI-511.24, жил. застрояване, кв.26 и образуване на нов УПИ XVI-511.24, 20 жил. застрояване, кв.26, гр. Асеновград. (ПК по УРТО).

4. Докладна записка от Димчо Темелков -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-421/04.09.2019 г., относно даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план (ПУП – ПР) за УПИ Х - 5005 и УПИ ІХ-2707, кв. 256 по регулационния план на гр.Асеновград.

5. Докладна записка от Димчо Темелков -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-417/04.09.2019 г., относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България” върху обект – обособена част от недвижим имот частна общинска собственост - помещения /зала и обслужващи части/, находящи се на първи етаж в сградата на ул.”Цар Иван Асен ІІ” № 38, гр. Асеновград.

6. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-418/04.09.2019 г., относно прилагане на регулационния план по §8 от ЗУТ за УПИ І-68, кв.8, по плана на с. Лясково.

7. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-392/02.09.2019 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.23.434 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).

8. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-420/04.09.2019 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 99088.501.86 по КК на кв. Долни Воден. (ПК по БФ).

9. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-415/04.09.2019 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 99087.504.22 по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград, по реда на чл. 35, ал.3 от ЗОС. (ПК по БФ).

10. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-419/04.09.2019 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 99087.504.176 по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград, по реда на чл. 35, ал.3 от ЗОС. (ПК по БФ).

III. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:

11. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-380/23.08.2019 г., относно изменение на Решение № 1421, взето на Четиридесет и първо редовно заседание с Протокол № 41 от 16.05.2018 г. на Общински съвет – Асеновград.

12. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-411/04.09.2019 г., относно даване съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот КИ 00702.515.381 по кадастралната карта на гр. Асеновград, УПИ І-зеленина кв. 139, УПИ VІІ-зеленина кв.137, улица с о.т 528-о.т.531-о.т.539, улица с о.т. 531-о.т.532-о.т.542-о.т.542-о.т.533-о.т.534, улица с о.т.-526-о.т.525-о.т.524 по регулационния план на гр. Асеновград.

13. Докладна записка от инж. Мария Вълканова -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-412/04.09.2019 г., относно съгласие за изготвяне на ПУП (ПРЗ) за УПИ II-Жилищно строителство в кв. 204 и алея по регулационния план на гр. Асеновград.

14. Докладна записка от инж. Мария Вълканова -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-408/04.09.2019 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 00702.18.58 по кадастралната карта на гр. Асеновград за „Жилищно строителство”.

15. Докладна записка от инж. Мария Вълканова -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-409/04.09.2019 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.16.35 по кадастралната карта на гр. Асеновград, кв. Горни Воден за „Складова база и администрация”.

16. Докладна записка от инж. Мария Вълканова -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-410/04.09.2019 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 00702.18.707 по кадастралната карта на гр. Асеновград за „Жилищно застрояване”.

IV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:

17. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-388/27.08.2019 г., относно 1.Приемане на отчета на бюджета на Община Асеновград 2. Приема отчет за сметките за средствата от ЕС, администрирани от Националния фонд (НФ) за 2018 г. 3. Приема отчет за сметките за други средства от ЕС за 2018 г.  4. Приемане отчета на инвестиционната програма за 2018 г. 5. Приема отчета на общинския дълг за 2018 г. 6. Приема годишния финансов отчет за 2018 г. на Община Асеновград. (ВСИЧКИ ПК).

18. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-400/03.09.2019 г., относно одобряване на актуализирана бюджетна прогноза в частта за местните дейности за периода 2020 – 2022 г. на Община Асеновград. (ВСИЧКИ ПК).

19. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-414/04.09.2019 г., относно кандидатстване на Община Асеновград с проектно предложение с наименование „Център за подкрепа на лица с увреждания - Асеновград” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски социален фонд – BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2”. (ПК по ОС).

20. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-390/02.09.2019 г., относно предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на община Асеновград за 2019 г. по сметката за европейски средства (7443) за проект: "Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци по ос 2 на ОПОС 2014-2020 на РСУО - регион Асеновград”, подписан с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-34-41/29.06.2018 год. и регистрационен номер №BG16M1OP002-2.006-0001-С02, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: №BG16M1OP002-2.006 „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

21. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-401/03.09.2019 г., относно предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2019 г. по сметката за европейски средства (7443) за проект „Проект за рехабилитацията на водоснабдителната и канализационна мрежа, включително и изграждане на нова ПСОВ за гр. Асеновград, България” по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.” по договор за БФП № BG16M1OP002-1.006.

V. Постоянна комисия Образование и култура:

22. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-402/04.09.2019 г., относно завишаване броят на децата в яслени групи и първите възрастови групи в детските градини и броят на децата в подготвителните групи на училищата на територията на община Асеновград.

23. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-403/04.09.2019 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на Ангел Бончев Ангелов за създаване, издаване, разпространение и популяризиране на книгата „ ПроСветителят патриарх Евтимий”. (ПК по БФ).

24. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-404/04.09.2019 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на Сдружение „Станимашка фотографчийница” за изготвяне на четири изложби на културно – исторически теми, позиционирани на модулите за външни експозиции пред Градската библиотека. (ПК по БФ).

25. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-405/04.09.2019 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на Сдружение „ Станимака – мюзик център” за участие в Национален фолклорен конкурс „ Пиленце пее” – гр.София и Международен фестивал „ Кръстопът на музите” гр. София. (ПК по БФ).

26. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-406/04.09.2019 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на Сдружение „Работилница за мечти” за участие в театрален фестивал „Театър без граници” – Самоков 2019 г.

27. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-422/05.09.2019 г., относно финансово подпомагане в областта на културата за съставяне и отпечатване на книга „Димитър Ковачев - учителят с академичен дух“, в която ще бъдат събрани всички негови научни публикации и статии за и от него.

VI. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:

28. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-399/03.09.2019 г., относно определяне размера на средствата за един храноден, считано от 01.01.2020г. за социалните услуги и институции в община Асеновград. (ПК по БФ).

29. Предложение от инж. Мария Вълканова -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-394/03.09.2019 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Георги Митков. (ПК по БФ).

30. Предложение от инж. Мария Вълканова -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-396/03.09.2019 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Весела Стефанова. (ПК по БФ).

31. Предложение от инж. Мария Вълканова -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-397/03.09.2019 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Лизабета Иванова. (ПК по БФ).

32. Предложение от инж. Мария Вълканова -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-398/03.09.2019 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Христо Христов. (ПК по БФ).

33. Предложение от инж. Мария Вълканова -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-395/03.09.2019 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Емилия Чолакова за лечението на детето й Ева Чолакова. (ПК по БФ).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/

                                                                            /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/

Изготвил: /п/           

Моника Атанасова
/мл. експерт в ОбС/
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТАНА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАДЗА  ПЕРИОДА 09.09-12.09.2019 Г.
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 
09.09.2019 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет. 6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
10.09.2019 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет. 6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
10.09.2019 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет. 6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
11.09.2019 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет. 6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
12.09.2019 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет. 6, стая 602
 
 
 

Валидно до: сряда, 18 септември 2019
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ