67- Редовно заседание на Общински съвет - Проект за дневен ред и График комисии

399
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
НА 67-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
09.10.2019 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 

Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи

 

I. Постоянна комисия по Общинска собственост:

1. Докладна записка от Тамер Бейсимов - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-429/17.09.2019 г., относно отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост - Сграда с кадастрален идентификатор 00702.526.85.9 по кадастралната карта на гр. Асеновград, със застроена площ 32 кв.м., на 1 (един) етаж, разположена в поземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.526.85 по кадастралната карта на гр. Асеновград. (ПК по БФ).

2. Докладна записка от Тамер Бейсимов -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-431/19.09.2019 г., относно молба с вх. № 94-И-367/17.09.2019 г. от Ирфан Кърмаджиев за удължаване срока на договор за наем на обект – Помещение с обща площ 258.97 кв.м., представляващо обособена част от недвижим имот публична общинска собственост, находящо се в сграда с КИ № 72789.501.694.1 по КК на с. Тополово, с предназначение – Заведение за хранене и развлечение – кафе аперитив.

3. Докладна записка от Тамер Бейсимов -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-428/17.09.2019 г., относно прекратяване на съсобственост в поземлени имоти 44834.27.254 и 44834.27.255 по КК на с. Лясково.

4. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-450/25.09.2019 г., относно даване на съгласие за урегулиране на ПИ 51127.201.273 и 51127.201.274, кв. 6 в УПИ ХІ-273.274, кв.6 по рег. план на с. Нареченски бани. (ПК по УРТО).

5. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-447/25.09.2019 г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР към ЗСПЗЗ).

6. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-449/25.09.2019 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 38799.60.189 по КК на с. Косово. (ПК по БФ).

II. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:

7. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-451/25.09.2019 г., относно промяна на разчета за финансиране на капиталови разходи и бюджета на Община Асеновград за 2019 г. (ВСИЧКИ ПК).

8. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-446/25.09.2019 г., относно одобряване на проект за ПУП - ПУР (Подробен устройствен план - план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост) за промяна предназначение на поземлени имоти КИ 99088.21.33, КИ 99088.21.41, КИ 99088.21.42, КИ 99088.21.43, КИ 99088.22.5, КИ 99088.22.6, КИ 99088.22.7, КИ 99088.22.8, КИ 99088.22.9, КИ 99088.22.10, КИ 99088.22.11, КИ 99088.22.81 и КИ 99088.36.23 и части от поземлени имоти КИ 99088.22.2 и КИ 99088.22.36 по кадастралната карта на кв. Долни Воден гр. Асеновград за обект „Разширение на гробищен парк на кв. Долни Воден гр. Асеновград”.

9. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-442/24.09.2019 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 00702.7.332 и КИ 00702.7.233 по КК на гр. Асеновград за „Жилищно застрояване”.

10. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-443/24.09.2019 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.38.95 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Жилищно застрояване”.

11. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-444/24.09.2019 г., относно разрешаване изготвянето на проект за ПУП-Парцеларен план за транспортен достъп от път IV клас до ПИ с КИ 00702.22.219 и 00702.22.220.

III. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:

12. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-433/24.09.2019 г., относно определяне състава на одитния комитет в Община Асеновград.

13. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-453/26.09.2019 г., относно допълване списъка на лицата, имащи право на транспортни разходи, приет с Решение на ОбС № 1756/30.01.2019 г., изм. с Решение на ОбС № 1835/27.03.2019 г.

IV. Постоянна комисия Правна:

14. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-426/13.09.2019 г., относно приемане на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Асеновград. (ПК по ОС).

15. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-445/24.09.2019 г., относно приемане на Наредба за изменение на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на Община Асеновград, приета с Решение № 713, взето с Протокол № 26 от 31.01.2013 г. на Общински съвет-Асеновград. (ПК по Екология).

16. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-448/24.09.2019 г., относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Асеновград и по населени места на територията на общината за времето от края на мандата - 25.10.2019 г. до полагане на клетва от новоизбраните кметове.

V. Постоянна комисия Образование и култура:

17. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-430/19.09.2019 г., относно организиране и провеждане на V-ти национален бридж турнир Асеновград 2019 г.

VI. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:

18. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-434/24.09.2019 г., относно отпускане на финансова помощ за отбелязване на Световния ден за борба срещу диабета и за закупуване на противогрипни ваксини, глюкомери, лентички и игли за измерване на кръвната захар за членовете на дружеството. (ПК по БФ).

19. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-435/24.09.2019 г., относно отпускане на еднократна социална помощ Владимир Тодоров. (ПК по БФ).

20. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-436/24.09.2019 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Сибел Мухтарова. (ПК по БФ).

21. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-437/24.09.2019 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Хава Кюлджи. (ПК по БФ).

22. Предложение от Ферди Кадир-Председател на ПК по ЗСД вх. № С-32/11.09.2019 г., относно отпускане на еднократна финансова помощ за възстановяване на щетите по сграда следствие на възникнал пожар. (ПК по БФ).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                               /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
/мл. експерт в ОбС/
 
 
Г Р А Ф И К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 30.09-03.10.2019 Г.

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
30.09.2019 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 
30.09.2019 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
01.10.2019 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
 
01.10.2019 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
02.10.2019 Г. (СРЯДА)
от 15.30 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
02.10.2019 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
03.10.2019 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

Валидно до: сряда, 09 октомври 2019
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ