7 -мо Редовно заседание на Общински съвет - Проект за дневен ред и График комисии

711
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
НА 7-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
27.02.2020 Г. (четвъртък) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и
ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по 
предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите
представителни групи
 
 
I. Писмо от Областния управител на област Пловдив вх. № И-24/07.02.2020 г. (ПК Правна)
 
II. Писмо от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-73/11.02.2020 г., относно Стратегически план за дейността на отдел „Вътрешен одит” в Община Асеновград за периода 2020-2022 г. и Годишен план за дейността на отдел „Вътрешен одит” в Община Асеновград за периода 2020 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ).
 
III. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-78/12.02.2020 г., относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г.
2. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-79/12.02.2020 г., относно отдаване под наем на обект - помещение с площ 14.00 кв.м., находящо се в сграда - кметство с.Тополово, построена в УПИ ІХ-адм. сграда, кв. 96 по ПУП на селото, с административен адрес: ул. „Цар Калоян” с. Тополово (кад. № 72789.502.619.1.6 по КК на с. Тополово). (ПК по БФ).
3. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-80/12.02.2020 г., относно отдаване под наем на обект – Помещение с обща площ 258.97 кв.м., представляващо обособена част от недвижим имот публична общинска собственост, находящо се в сграда с кадастрален № 72789.501.694.1 по КК на с. Тополово, с предназначение  „Заведение за хранене и развлечение – кафе-аперитив”. (ПК по БФ).
4. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-81/12.02.2020 г., относно докладна записка вх. № 14-00-7459 от 10.12.2019г. от Атанаска Петрова Николова - Темелкова - директор на ОУ „Никола Вапцаров” – гр. Асеновград. (ПК по БФ).
5. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-82/12.02.2020 г., относно молба с вх. №14-00-469/22.01.2020 г. от Георги Бончев Милев – председател на Сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност „Пчеларски екоцентър – Община Асеновград”. (ПК по БФ).
6. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-127/14.02.2020 г., относно отдаване под наем на обект публична общинска собственост – поземлен имот с кадастрален № 00702.515.294 с площ 571 кв.м. и построени: сграда с кадастрален № 515.294.1 на два етажа, 24 кв.м., сграда с кадастрален № 515.294.2, на два етажа, 137 кв.м. и сграда с кадастрален №515.294.3, на един етаж, 53 кв.м. /АПОС № 196 от 21.08.1998 г./ (ПК по БФ).
7. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-103/12.02.2020 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.508.11.1.47 по КК на гр. Асеновград, ул. “Лозница” № 10, бл. 7/5, вх. А, ет.6, ап. 47 на наемател, настанен по  административен ред. (ПК по БФ).
8. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-104/12.02.2020 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.508.11.4.51 по КК на гр. Асеновград, ул. “Лозница” № 8, бл. 6/5, вх. Б, ет.6, ап. 51 на наемател, настанен по  административен ред. (ПК по БФ).
9. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-105/12.02.2020 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ № 00702.508.44.6.11 по КК на гр. Асеновград, ул. “Стоян Джансъзов” № 4, бл. 107, вх. Б, ет.3, ап. 11 на наемател, настанен по  административен ред. (ПК по БФ).
10. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-106/12.02.2020 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.506.147 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
11. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-107/12.02.2020 г., относно продажба на 3 (три) броя поземлени имота, находящи се в с. Стоево. (ПК по БФ).
12. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-108/12.02.2020 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 44834.14.243 по КК на с. Лясково, ведно с построената в имота сграда с КИ 44834.14.243.1. (ПК по БФ).
13. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-83/12.02.2020 г., относно определяне земите от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, без мери пасища и ливади, които могат да се отдават под наем или аренда и началните тръжни цени за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от общински поземлен фонд /ОПФ/. (ПК по БФ).
14. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-84/12.02.2020 г., относно размер, местоположение, правила за ползване и поддържане на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд на територията на Община Асеновград, включени във физически блокове в Системата за идентификация на земеделските парцели за общо и индивидуално ползване, съгласие за тяхното предоставяне и годишен план за паша.
           
IV. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
15. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-85/12.02.2020 г., относно одобрение на Анекс към споразумение с № 08-00-449/20.02.2019 г. за сътрудничество между АПИ и общини-Куклен, Родопи и Асеновград с цел реализация на обект: „Довеждащи пътища, локали, осигуряващи достъп /връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращо се трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград” от към 14+860 до км 25+150. (ПК по ОС).
16. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-124/12.02.2020 г., относно одобряване проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ І-за обществена зеленина кв.7 и улица с о.т.8-о.т.9-о.т.10 по регулационния план на гр. Асеновград.
17. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-86/12.02.2020 г., относно съгласие за изготвяне на ПУП (ПРЗ) за УПИ VII-260,261,262,383 в кв. 9 по регулационния план на ПЗ „Север” - гр. Асеновград.
18. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-87/12.02.2020 г., относно изразяване на предварително съгласие за преминаване на трасе за транспортен достъп до имот с идентификатор 49309.2.93, 49309.2.238 и 49309.2.239 по КККР на с. Мулдава, местност „Манда гьол”, община Асеновград, област Пловдив.
19. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-88/12.02.2020 г., относно изразяване на предварително съгласие за преминаване на трасе за транспортен достъп до имот с идентификатор 49309.33.316 по КККР на с. Мулдава, местност „Параколово”, община Асеновград, област Пловдив.
20. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-89/12.02.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 00702.11.7 по КК на гр. Асеновград.
21. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-90/12.02.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 00702.22.220 по КК на гр. Асеновград.
22. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-91/12.02.2020 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 00702.22.140 по КК на гр. Асеновград.
23. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-92/12.02.2020 г., относно разрешаване изработване на проект за ПУП – ПРЗ за урегулиране на  поземлен имот КИ 49309.3.116 по КК на с.Мулдава за „жилищно застрояване”.
24. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-93/12.02.2020 г., относно разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП (ПР) на кв. 19 УПИ I-192; II-192; III-190,191; III-187; IV-184; V-183; VI-182; кв. 21 УПИ I-хотел; II-195; III-194; III-193 и кв. 22 УПИ I-188 по регулационния план на с. Косово.
 
V. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
25. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-77/12.02.2020 г., относно кандидатстване на Община Асеновград с проектно предложение по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014 - 2021 год., Процедура за подбор на проектни предложения „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините”.
26. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-122/12.02.2020 г., относно кандидатстване на Община Асеновград пред Министерство на културата за предоставяне на целева финансова подкрепа за изготвяне на Инвестиционен проект за сграда с КИ 00702.515.141.2 по КК на гр. Асеновград със ЗП-444 кв. м. (бивше Помощно училище св. „Архангел Михаил”).
27. Докладна записка от инж. Стоян Димитров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-123/12.02.2020 г., относно кандидатстване на Община Асеновград пред Министерство на културата за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижими културни ценности за сградата на „Караалановото училище”, находящо се на ул. „Цар Иван Асен II” № 58, гр. Асеновград.
28. Докладна записка от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-102/12.02.2020 г., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2020 год. по сметка за европейски средства (7443) за проект „Образователна инфраструктура – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства”, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.025-0004-C01, част от процедура Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Асеновград“, по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 -2020.
    
VI. Постоянна комисия Правна:
29. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-94/12.02.2020 г., относно закриване на кметства на територията на община Асеновград.
30. Предложение от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-96/12.02.2020 г., относно създаване на доброволно формирование в Община Асеновград.
31. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-74/12.02.2020 г., относно предложение за избор на представители на Общински съвет - Асеновград, които да бъдат включени в състава на Комисия за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение.
32. Предложение от Драгомир Георгиев-Председател на Общински съвет-Асеновград вх. № С-14/10.02.2020 г., относно създаване на наблюдателна комисия към Общински съвет-Асеновград.
33. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-95/12.02.2020 г., относно упълномощаване представителя на Община Асеновград в Общото събрание на акционерите на “УМБАЛ-Пловдив“ АД, за начина на гласуване по точките от дневния ред на Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 10.03.2020 г.
34. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-97/12.02.2020 г., относно определяне на представител на Община Асеновград в Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Пловдив“ АД.
35. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-75/12.02.2020 г., относно определяне на представител на Община Асеновград в Общо събрание на акционерите на „Тракия Еко“ АД.
36. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-76/12.02.2020 г., относно определяне на представител на Община Асеновград в Общо събрание на акционерите на „Овергаз мрежи“ АД.
37. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-98/12.02.2020 г., относно определяне на представител на Община Асеновград в Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД.
38. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-99/12.02.2020 г., относно определяне на представител на Общински съвет - Асеновград в Регионална асоциация на общини „Тракия“.
39. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-100/12.02.2020 г., относно определяне на представител на Община Асеновград в Общо събрание на акционерите на „Свободна зона - Пловдив“ АД.
40. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-101/12.02.2020 г., относно определяне на представител на Община Асеновград в сдружение с нестопанска цел „МИГ-Куклен-Асеновград“.
41. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-126/13.02.2020 г., относно определяне на представител на Община Асеновград в Общо събрание на „Регионално дружество за заетост и структурно развитие – Асеновград, Лъки, Садово“ ООД.
 
VII. Постоянна комисия по Образование и култура:
42. Предложение от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-109/12.02.2020 г., относно промяна в състава на комисията съгласно чл. 9 от Правилата за финансово подпомагане в областта на културата.
43. Предложение от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-110/12.02.2020 г., относно приемане на Годишен план за младежка политика на Община Асеновград за 2020 г.
 
VIII. Постоянна комисия по Екология:
44. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-70/31.01.2020 г., относно приемане на „Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Асеновград 2019-2029 г.”
45. Докладна записка от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-121/12.02.2020 г., относно приемане на „Краткосрочна общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Асеновград 2020-2023г.”
 
IX. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
46. Предложение от Тамер Байсимов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-111/12.02.2020 г., относно приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. (ПК по БФ).
47. Предложение от д-р Теньо Манолов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-112/12.02.2020 г., относно увеличаване капацитета на Център за обществена подкрепа - Асеновград, считано от 01.04.2020 г. (ПК по БФ).
48. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-113/12.02.2020 г., относно отпускане на еднократна финансова помощ на Териториална организация на слепите-Асеновград. (ПК по БФ).
49. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-114/12.02.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Фанка Кичукова. (ПК по БФ).
50. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-115/12.02.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Динко Илиев. (ПК по БФ).
51. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-116/12.02.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Младен Мераков. (ПК по БФ).
52. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-117/12.02.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Камелия Чернева. (ПК по БФ).
53. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-118/12.02.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Халил Баджаклъ. (ПК по БФ).
54. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-119/12.02.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Домна Бобикова. (ПК по БФ).
55. Предложение от инж. Петър Петров-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-120/12.02.2020 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Сабрие Шабан за лечението на детето й Суде Шабан. (ПК по БФ).
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
/ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
/мл. експерт в ОбС/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД  ЗА  ПЕРИОДА 17.02-20.02.2020 Г.
 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРАВНА

17.02.2020 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)

от 15.30 ч. ет.6, стая 603

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 

17.02.2020 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

 

18.02.2020 Г. (ВТОРНИК)

от 15.30 ч. ет.6, стая 603

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

 

18.02.2020 Г. (ВТОРНИК)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЕКОЛОГИЯ

19.02.2020 Г. (СРЯДА)

от 16.00 ч. ет.6, стая 603

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

19.02.2020 Г. (СРЯДА)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

20.02.2020 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 


Валидно до: четвъртък, 27 февруари 2020
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ