Дирекция “Бюро по труда”-Асеновград уведомява работодателите от общините Асеновград и Лъки, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ през април 2021г.

776
 
За вас работодатели
 
Дирекция “Бюро по труда”- Асеновград уведомява работодателите от общините Асеновград и Лъки, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2021 г., както следва:
 
Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ) и Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, които разкриват работни места и наемат:
  • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 6246,00 лв.;
  • безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) - свободни средства – 3743,00 лв.;
  • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 17201,00 лв.;
  • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства – 4212,00 лв.;
  • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства – 4595,00 лв.;
  • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства – 5305,00 лв.;
  • безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 7605,00 лв.;
  • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства – 5230,00 лв.;
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
  • работодатели от частния сектор (Компонент 1) - свободни средства – 7000,00 лв.;
По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 25.03.2021 г. до 02.04.2021 г., включително.
 
Извън горепосочения срок (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ППЗНЗ), работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:
 
Обучение на възрастни по чл.63, ал.1, т.1 и т.3 от ЗНЗ - свободни средства – 516,00 лв.;
 
Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Асеновград, както и на тел. 0331/63815.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ