Дирекция „Бюро по труда” Асеновград Ви информира, че от 25.05.2015 г. стартира нова процедура за прием на заявки по проект „Нова възможност за младежка заетост”

856

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

Дирекция „Бюро по труда” Асеновград Ви информира, че от 25.05.2015 г. стартира нова процедура за прием на заявки по проект „Нова възможност за младежка заетост”, схема „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ” за разкриване на работни места от работодатели от реален сектор.
 

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

„Младежка заетост”

Допустими дейности

Стажуване под наставничеството на работодател или на определено от него лице - наставник, с цел усвояване на практически умения по придобита професия или специалност.

Обучение на работното място- обучава се работникът или служителят в процеса на работата по определена професия или специалност.

На наетите младежи се осигуряват средства за транспорт от и до работното място за първия месец от стажа/обучението по време на работа, в случай че настоящият им адрес е в населено място, различно от мястото на работа.

Предимства за работодателите при осигуряване на стажуване

Всеки работодател има възможност в съответствие със своите потребности да включи в стажуване по програмата младежи, които са със завършено средно или висше образование и са без трудов стаж по специалността. Стажуването със средства от програмата е за период от 6 месеца, като за работодателите се осигурява:

• Субсидиране на разходите за възнаграждения на включените в стажуване младежи. Размерът на предоставената БФП е минималният осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към които се отнася разкритото стажантско място и социалните и здравни осигуровки за сметка на работодателя за период от 6 месеца;

•При сключване на безсрочен трудов договор със стажуващ/стажувал младеж с включените по проекта младежи се възстановяват разходите на работодателя за социално и здравно осигуряване за срок от 6 месеца.

 

Предимства за работодателите при осигуряване на обучение на работното място

Всеки работодател има възможност да обучи в процеса на работа в съответствие със своите потребности наетите по програмата младежи, които в периода на заетостта ще придобият професионални знания, умения и квалификация. Част от разходите за възнаграждението на младежите за първите 6 месеца ще са за сметка на схемата. Освен това е осигурена възможност за възстановяване на част от разходите за определения наставник. Разходите, които ще бъдат поети, са:

•Разходи за възнаграждения за младежите, включени в обучение по време на работа при работодател в размер на 90 % от минималната работна заплата, установена за страната за период до 6 месеца;

•Разходи за възнаграждения на наставниците, които ще отговарят за обучението на работното място. Възнаграждението ще бъде в размер на 50% от минималната работна заплата за период до 6 месеца.

Целева група

Безработни младежи до 29-годишна възраст включително, регистрирани в дирекции „Бюро по труда”.

Начин на кандидатстване

Чрез подаване на заявка от работодателя за свободни места за стажуване/обучение на работното място.

След одобрение на заявката се сключва договор по утвърден образец за предоставяне на средства по линия на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

  • Комплектът от документи, необходим за кандидатстване по проект „Нова възможност за младежка заетост” може да изтеглите от http://www.az.government.bg
  • За допълнителна информация:
  • стая 101 – Любомира Петрова/тел.0331/63815
  • стая 102 – Златка Койчева/тел.0331/63233
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ