Дирекция "Бюро по труда" - гр. Асеновград обявява, че от днес 13.03.2015 г. стартира прием на заявки по ПРОЕКТ BG051РО001 - 1.1.11 "ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ"

967
Дирекция "Бюро по труда" - гр. Асеновград обявява, че от днес 13.03.2015 г. стартира прием на заявки по ПРОЕКТ BG051РО001 - 1.1.11 "ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ" за разкриване на работни места от работодатели от реален сектор. Продължителността на субсидираната заетост е 6 (шест) месеца. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз. Желаещите да кандидатстват следва да попълнят заявка по образец и да представят документи за допустимост в срок до 20.03.2015 г. За повече информация:
 • стая 101 - Галя Христева
 • стая 105 - Йорданка Митрева
Схема BG051PO001-1.1.11
„Подкрепа за заетост”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Предимства за работодатели от реалния сектор
На работодателя се предоставят средства за:
 1. месечно възнаграждение в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година
 2. ½ минимална работна заплата за наставника, плюс осигуровките за сметка на работодателя, върху тази сума
 3. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 и чл.319 от КТ
 4. Осигурителни вноски за сметка на работодателя
 5. Възнаграждението по чл. 40, ал. 5 от КСО
Период на суб-сидиране
6 месеца
Целева група
 1. регистрирани в ДБТ безработни лица с фокус към продължително безработни, младежи, лица над 50-годишна възраст и безработни от етническите малцинства
Условия, на които да отговаря работодателя
 1. Работодатели регистрирани по действащото законодателство
 2. Да нямат изискуеми публични задължения
 3. Да нямат задължения за неизпълнение на сключени договори по програми, мерки и обучения, както и по проекти по ОПРЧР
 4. Всеки наставник обучава по ключова компетентност „Умения за учене” и наставлява от 1 до 15 наети по проекта лица
Начин на канди-датстване
 1. Подаване в ДБТ на заявка по образец за свободни работни места за срок от 6 месеца
 2. Работодателят определя наставник и сключва доп. споразумение към трудовия му договор за срок от 2 месеца
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ