Информация за финансова рамка и сключени договори по проект "Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци по ос2 на ОПОС 2014-2020 на РСУО -регион Асеновград

213

Информация във връзка с изпълнението на дейностите по проект:  "Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци  по ос 2 на ОПОС 2014-2020 на РСУО - регион Асеновград”, подписан с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-34-41/29.06.2018 год. и регистрационен номер № BG16M1OP002-2.006-0001-С01, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG16M1OP002-2.006 „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“  финансиран по ОП „Околна среда” 2014 – 2020 год.

Начална дата: 16.07.2018 г. до 16.08.2020 г.

Срок за изпълнение: 25 месеца

Безвъзмездна  финансова помощ в максимален размер e до 9 835 581,15 лв.

Стойност на проекта:  13 245 456.73 лв. , от които

- 8 360 243,98 лв. от Европейски фонд  за регионално развитие

 - 1 475 337,17 лв. национално съфинансиране от държавния боджет на Република България

- 1 234 290,72 лв. собствен принос на Бенифициента

-  2 175 584,86  лв. недопустими разходи

От стартирането на проекта са направени  две искания за плащане:

Авансово плащане по договор  №1/12.10.2018 г. в размер на 98 355,81 лв.

На 05.12.2018 г. Община Асеновград като бенифициент  има  Решение на Ръководителя на Управляващия орган  по  ОПОС 2014-2020г.  за верификация  на искане за междинно плащане

 №2 /27.11.2018 г. по АДБФП № BG16M1OP002-2.006-0001-C01006 „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.

Размерът на верифицираната от УО на ОПОС сума е 282049,88 лв. от БФП и призната от УО на ОПОС  сума е 35 395,12 лв.  от собствено финансиране.

Сключени договори до момента по проект: "Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци  по ос 2 на ОПОС 2014-2020 на РСУО - регион Асеновград”

Изпълнители:

1.  202682523 ДИ ЕС ИНВЕСТ АД   Договор с предмет: "Изработване на документи, свързани с управлението на компоста и фракциите от инсталацията за предварително третиране на отпадъци".

2. 131246346 МИСТ ПРОЕКТ ЕООД   Договор с предмет: "Предоставяне на експертна помощ-анализи, аналитични документи, обосновки, проучвания, информации и др. необходими за изготвяне на проектното предложение".

3. 177150693 ОБЕДИНЕНИЕ "МИСТ - ИНФРА" ДЗЗД  Договор за „Изготвяне на анализ разходи-ползи във връзка с кандидатстване на община Асеновград, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г.”

4. 177144726 "АСЕНОВГРАД ЕКО" ДЗЗД  Договор с предмет: „Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци /с подробен масов баланс/ и Анализи свързани с подготовка на проектно предложение за кандидатстване на община Асеновград, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г.”

5. 177144726 "АСЕНОВГРАД ЕКО" ДЗЗД  Договор с предмет: „Изготвяне на проучване за нагласите на населението, което ще бъде обслужвано от инсталациите за компостиране, във връзка с подготовка на проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г.”

6. 177144726 "АСЕНОВГРАД ЕКО" ДЗЗД  Договор с предмет: „Изготвяне на предварителни (прединвестиционни) проучвания (ПИП) във връзка с кандидатстване на община Асеновград, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г.”

 
Проект: „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г. на РСУО - регион Асеновград" № BG16M1OP002-2.006-0001-С01

Валидно до: петък, 01 март 2019
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ