Информация за развитие и сключени договори по проект: "Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци по ос 2 на ОПОС 2014-2020 на РСУО - регион Асеновгр

261
 
И Н Ф О Р М А Ц И Я
Във връзка с изпълнението на дейностите по проект: "Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци  по ос 2 на ОПОС 2014-2020 на РСУО - регион Асеновград”, подписан с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-34-41/29.06.2018 год.  На 18.04.2019г. се сключи Допълнително споразумение №1 към административен договор за предоставяне на БФП №Д-34-41/29.06.2018 г. нов  рег.номер в ИСУН 2020  №BG16М1ОР002-2.006-0001-С02.
 
Сключени договори по проект: "Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци  по ос 2 на ОПОС 2014-2020 на РСУО - регион Асеновград”,
 
 Изпълнители:
1.  Адвокат Кирил Венциславов Димчев
Договор с предмет: "Разработване на документации за възлагане на обществени поръчки,организация и провеждане на тръжните процедури".
Дата на сключване 10.05.2019 г.
Начална дата на изпълнение 13.05.2019 г.
Крайна дата на изпълнение 14.10.2019 г.
 
2. ”КА ЕЛ ОФИС”ООД гр.София ЕИК 200799937
Договор с предмет:”Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект:”Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително  третиране на битови отпадъци „по ос 2 на ОПОС 2014-2020 на РСУО-регион Асеновград”.
Дата на сключване 09.08.2019 г.
 
3. Провежда се открита процедура за: „Упражняване на строителен надзор на обект:
„Инсталация за компостиране на разделно събирани зелени и/или биоразградими битови отпадъци и на инсталация за предварително третиране на смесено събирани битови отпадъци-РУСО-Асеновград и съпътстваща инфраструктура”
 
Проект:  "Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци  по ос 2 на ОПОС 2014-2020 на РСУО - регион Асеновград” № BG16M1OP002-2.006-0001-С02

Валидно до: петък, 23 август 2019
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ