Община Асеновград сключи договор за предоставяне на БФП за проект „Благоустрояване на част от централната зона и площад "Акад. Николай Хайтов" в гр. Асеновград - I етап”

535

На 01.06.2020 г. се подписа Административен договор №  BG16RFOP001-1.025-0006-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между МРРБ, Управляващ орган на ОП „Региони в Растеж” 2014-2020 г. и Община Асеновград. С подписаният договор се финансира проект: „Благоустрояване на част от централната зона и площад "Акад. Николай Хайтов" в гр. Асеновград - I етап”. Стойността на проекта е 4 313 813.86 лв., 100 % безвъзмездна финансова помощ. Срок за реализация 30 месеца.

Проектът ще се осъществи с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж”2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Той е насочен към подобряване на градската среда в гр. Асеновград и в частност благоустрояване на централната зона на града. Има за цел от една страна да придаде идентичен, единен и запомнящ се облик, като в същото време предлага и решение за укрепване на конструкцията на площадното пространство. Инвестиционният проект обхваща част от площадното пространство и изцяло ниво II и III на площад „Академик Николай Хайтов”. Съгласно него са предвидени демонтаж на съществуващи настилки в обхвата на двете нива и съществуващи стълби и монтаж на нови настилки; изграждане на постоянна открита сцена, която да може да се използва за организирани събития, представления, неформални прояви, публични изяви; изграждане на алпинеуми и амфитеатрална зона за отдих. Предвижда се също така „повдигане” на ниво II-ро, чрез полагане на нова стоманобетонова плоча. Планувано е  цялостно отводняване, ново улично и площадково осветление, включително осветяване на околните обществени сгради - Градска библиотека, Общинска администрация и РУ на МВР, изграждане на система за видеонаблюдение, цялостно озеленяване на новооформените зелени площи, изграждане на поливна система, изграждане на съоръжения, осигуряващи достъпност за хората с увреждания.

Проектното предложение е част от Инвестиционната програма на Община Асеновград за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Асеновград /ИПГВР/ за периода 2014-2020г. Планираните интервенции са концентрирани в определената в плана Зона на публични функции с висока обществена значимост. Освен строителните и монтажни работи са заложени и дейности за управление на проекта, авторски и строителен надзор, информация и комуникация, както и независим одит на проекта.

Този документ е създаден в рамките на проект: „Благоустрояване на част от централната зона и площад "Акад. Николай Хайтов" в гр. Асеновград - I етап”, ДБФП № BG16RFOP001-1.025-0006-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на  ОП „Региони в растеж”2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Община Асеновград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


Валидно до: петък, 31 юли 2020
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ