Община Асеновград стартира прием на документи за включване в механизма лична помощ

496

От 05.08.2019г. Община Асеновград стартира прием на документи за включване в механизма лична помощ.

КОЙ ИМА ПРАВО И МОЖЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

До 31.12. 2020 г. ползвателите на лична помощ са:

 • лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайна намалена  работоспособност или вид и степен на увреждане;
 • децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
 •  децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

ДОКУМЕНТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

 1. Заявление по образец;
 2. Направление за ползване на механизма лична помощ с определения брой часове издадено от ДСП - Асеновград;
 3. Документ за самоличност (за справка) или документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (за справка).
 4. Копие от пълномощно на упълномощеното лице подаващо заявление.
 • В Заявлението, Вие /Вашият законен представител/ изрично давате съгласие:
 • добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване да се превежда за заплащането на ползваната услуга;
 • до 380 лв. от месечната помощ по чл. 8д от ЗСПД ( в зависимост от броя на определените в направлението часове), изплащана за деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга.

В случай, че заявителят не даде съгласие за превеждане на месечната помощ по чл.103 от КСО или чл. 8д, ал. 5, т. 2 от ЗСПД, заявлението не се разглежда.

В заявлението всеки кандидат-ползвател на лична помощ  може да посочи избрано от него лице за асистент. Когато в заявлението не е посочен асистент, Община Асеновград може да посочи такъв.

КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

Асистент може да бъде всяко дееспособно лице, което не е:

 • поставено под запрещение;
 • осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Кандидатът за асистент подава:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност (за справка)
 3. Автобиография - CV;
 4. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор;
 5. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ.

Документи ще се приемат в сградата на Домашен социален патронаж, гр. Асеновград, бул. ,,България“ № 25.

Необходимите документи може да изтеглите от прикачените файлове, както и да получите на място в Домашен социален патронаж и в сградата на Община Асеновград, етаж 5, стая 516.

 

Прикачени файлове:

Заявление за ползвател

Заявление за личен асистент

Декларация 1 към Заявление за личен асистент

Декларация 2 към Заявление за личен асистент

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ