ОБЩИНА АСЕНОВГРАД СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 ГОДИНА

170

Стартира процедура по разработване на План за интегрирано развитие на община Асеновград (ПИРО) за периода 2021-2027 година.

Планът се изготвя, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Той е елемент на системата от документи за стратегическо планиране и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината.

Разработва се за 7-годишен период на действие.

Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането му. Планът за интегрирано развитие на общината се обсъжда и съгласува със заинтересованите органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Приема се от Общинския съвет.

Структурата и съдържанието на плана обхващат:

- териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние;

- нуждите и потенциалите за развитие на общината;

- визията, цели и приоритети за развитие за периода 2021-2027;

- комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на плана при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност;

- определяне на приоритетни зони за въздействие;

- индикативен списък на важни за общината проектни идеи, с проектобюджети и график на изпълнение;

- програма за реализация на плана и описание на интегрирания подход за развитие;

- мерки свързани с климатичните промени;  

-  действия за наблюдение и оценка на плана, индикатори за наблюдението и оценката и др.

За изработването, съдействието и съгласуването на ПИРО е сформирана работна група със Заповед № А-1477/13.08.2020 г. на кмета на Община Асеновград.

С цел осигуряване на публичност и прозрачност процесът на изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на Община Асеновград за периода 2021-2027 година ще бъде отразен на интернет страницата на общината - Раздел „Администрация“, „Стратегии за развитие“.


Валидно до: понеделник, 31 август 2020
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ