Общински съвет-Асеновград открива процедура за избор на 5 бр. съдебни заседатели, от които 1 бр. педагог в Окръжен съд-Пловдив с мандат от 4 г.

422
Общински съвет-Асеновград открива процедура за избор на 5 бр. съдебни заседатели, от които 1 бр. педагог в Окръжен съд-Пловдив с мандат от 4 г. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на условията на чл.67 ал.1 от Закона за съдебната власт. Заявления се подават в деловодството на Общински съвет-Асеновград. Към заявлението се прилагат следните документи:  подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки; мотивационно писмо; писмено съгласие; декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3; документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
Срок за подаване на заявленията: 31.01.2022 г.

Валидно до: понеделник, 31 януари 2022
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ