Обява за откриване на процедура за избор на съдебни заседатели в Районен съд - Асеновград

842

Общински съвет-Асеновград открива процедура за избор на съдебни заседатели в Районен съд-Асеновград с мандат 4 г. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на условията на чл.67 ал.1 от Закона за съдебната власт.

Заявления се подават в деловодството на Общински съвет-Асеновград.

Към заявлението се прилагат следните документи:  подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки; мотивационно писмо; писмено съгласие; декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ; документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Срокът за подаване на заявленията:-едномесечен, считано от датата на публикуване на настоящото обявление.


Валидно до: понеделник, 22 август 2022
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ