Обява за участие в процедура по подбор на съдебни заседатели в Районен съд - Асеновград

893
Общински съвет-Асеновград започва процедура по попълване на списъците за избор на съдебни заседатели в Районен съд Асеновград с мандат 2023-2027 г.
Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на условията на чл.67 ал.1 от Закона за съдебната власт.
Заявления се подават по образец в деловодството на Общински съвет-Асеновград.
Към заявлението се прилагат следните документи:
- подробна автобиография, подписана от кандидата;
- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
- данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
- мотивационно писмо;
- писмено съгласие;
- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт;
- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
Краен срок за подаване на заявленията: 01.12.2022 г.
 

Валидно до: четвъртък, 01 декември 2022
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ