Обявление за обществено обсъждане във връзка с : План за действие за устойчива енергия и климат за периода 2021-2030г. (SECAP) Община Асеновград.

143
Съгласно Приложение № 4 към чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, чрез настоящото публикуване Община Асеновград уведомява и предоставя възможност на заинтересованите лица в законоустановения срок от 14 дни, да направят своите писмени предложения и възражения по проект:
на е-mаil адрес: [email protected] или в деловодството на община Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 9, гише № 1 и гише № 2.

Валидно до: неделя, 14 февруари 2021
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ