Открит обществен достъп до заявлението за издаване на ново комплексно разрешително на Община Асеновград за експлоатация на "„Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци – II –ри етап“ на общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки

353

На основание чл. 122 „а“, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на ново комплексно разрешително на Община Асеновград за експлоатация на „Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци – II –ри етап на общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки“, изпълняваща дейност, съгласно т.5.4 от Приложение № 4 към ЗООС – „Депа, приемащи над 10 т. за денонощие отпадъци, или с общ капацитет над 25 000 т., с изключение на депата за инертни отпадъци“.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 27.05.2019 г. до 27.06.2019 г. в:

1. Сградата на Община Асеновград, гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 9, стая 512, от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 17:00 часа;

2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС),   гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.

За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:

Диляна Алипиева – началник на отдел „КПКЗ“, ИАОС, тел.: 02/940-64-26;
Дора Младенова – главен инспектор в дирекция „Строителство, благоустрояване, строителен контрол и екология“, тел.: 0331/20 - 328.
 

Валидно до: четвъртък, 27 юни 2019
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ