Покана за провеждане на консултации за назначаване съставите на подвижни секционни избирателни комисии, които да произведат изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

816
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД                                                   
4230, Асеновград
пл. „Акад.Николай Хайтов” № 9
Тел.:   0331/20245, 070010502
Факс: 0331/65156

e-mail–obstina@assenovgrad.com

Изх.№  14-00-2867/03.05.2019 г.

 

ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ

И КОАЛИЦИИ В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, КОИТО ИМАТ

ИЗБРАНИ С ТЕХНИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НО НЕ СА

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

 

ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

 

П О К А Н А за провеждане на консултации за назначаване съставите на подвижни секционни избирателни  комисии, които да произведат  изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На основание чл. 90, ал. 1, ал.2 и чл.91, ал.1 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 96-ЕП/08.04.2019 г. и № 150-ЕП/11.04.2019  г.  на ЦИК-София,  насрочвам консултации на 07.05.2019 г. /вторник/ от 14.00 часа в зала 305 в сградата на Община Асеновград за назначаване съставите на подвижните секционните избирателни  комисии, които да произведат  изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Съгласно чл. 91, ал. 4 от Изборния кодекс и т. 23 от Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК-София е необходимо на срещата да бъдат представени заверено от партията копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по – рано от 19.03.2019 г. или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44 – то Народно събрание, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията и пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията или заверено копие от такова пълномощно, когато в консултациите участват упълномощени лица.

Писмените предложения за съставите на ПСИК съдържащи имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за връзка и партията или коалицията, която ги предлага, както и списък на резервните членове, които да заместят предложените лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден, се предоставят след провеждане на първата среща на консултациите.

Горепосочените документи остават като неразделна част към протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до РИК-Пловдив.

 

Д-Р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ   /п/

Кмет на Община Асеновград

 

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ