П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

248
На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг и чл.57, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет Община Асеновград кани местната общност и всички обществени организации и юридически лица от oбщината да участват в публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран по реда на чл.19а от Закона за общинския дълг от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”, изпълнител на финансов инструмент Фонд за градско развитие за София и Южна България по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. за реализиране на инвестиционен проект "Културна инфраструктура - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище „Родолюбие“, гр. Асеновград"
 
Параметри на проекта:
1. Предназначение на дълга - Осигуряване на финансиране на собствено участие по проект: "Културна инфраструктура - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище „Родолюбие“, гр. Асеновград"
2. Стойност – 781 244  ( седемстотин осемдесет и една хиляди двеста  четиридесет и четири) лева.
3. Начин на финансиране – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем с цел финансиране на допустим проект с ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”(ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие за София и Южна България по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.
4. Начин на обезпечаване:
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Асеновград, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително  обща изравнителна субсидия  съгласно чл.52, ал.1, т.1, буква „б” от Закона за публичните финанси, постъпващи по бюджетната сметка на община Асеновград, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.
- Финансово обезпечение, учредено по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение /ЗДФО/ върху вземания по банкови сметки с титуляр Община Асеновград, водени при ОББ АД, включително вземания по депозити към тях.
5. Място и дата на провеждане на обсъждането - зала 601 в сградата на Общината на 29.03.2021 година  от  11:00 часа.
 
Материалите по проекта можете да намерите на сайта на община Асеновград www.asenovgrad.bg и на таблото за обяви в Информационния център на Общината.
 

Валидно до: понеделник, 29 март 2021
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ