Покана за провеждане на консултации на 22.03.2021г. за назначаване съставите на Подвижни секционни избирателни комисии, които да произведат изборите за народни представители на 04.04.2021г.

342
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД                                                   
4230, Асеновград
пл. „Акад.Николай Хайтов” № 9
Тел.:   0331/20245, 070010502
Факс: 0331/65156

e-mail–[email protected]

Изх.№  14-00-1688/17.03.2021  г.
 
ДО
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ
И КОАЛИЦИИ В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
 
КОАЛИЦИЯТА, КОЯТО ИМА
ИЗБРАНА С НЕЙНАТА  КАНДИДАТСКА ЛИСТА
ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НО НЕ Е
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНА
 
ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ
 
П О К А Н А
 
за провеждане на консултации за назначаване съставите на подвижни секционни избирателни  комисии, които да произведат изборите за народни представители на 04.04.2021 г.
 
На основание чл. 90, ал. 1 и ал.2 и чл.91, ал.2 от  Изборния кодекс и във връзка в изпълнение на Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. и Решение № 2117-НС от  22.02.2021 г. на ЦИК-София каня на 22.03.2021 г. /понеделник/ от 11.00 часа в зала № 305 в сградата на Община Асеновград упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание, коалицията, която има избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския парламент от Република България, но не е парламентарно представена и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени, на консултации за назначаване съставите на подвижните секционни избирателни  комисии, които да произведат изборите за народни представители на 04.04.2021 г.
Съгласно чл.91, ал.4 от Изборния кодекс и т. 8 от Решение 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК-София при консултациите участващите партии и коалиции следва да  представят:
1. Писмено предложение за състав на ПСИК, което съдържа:
- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- телефон за връзка с предложеното за член на ПСИК лице.
2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на ПСИК, когато правомощията на член на ПСИК се прекратят предсрочно или когато член на ПСИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т.1.
           
Предвид кратките срокове за назначаване съставите на ПСИК е необходимо на консултациите да представите попълнени списъци по посочените по-горе документи.
 
Д-Р  ХРИСТО ГРУДЕВ   /п/
Кмет на Община Асеновград
 
АС/МК
 
ОТ ИЗБОРЕН КОДЕКС
Раздел IV.
Секционни избирателни комисии в страната
Назначаване
Чл. 89. (1) Районните или общинските избирателни комисии назначават секционни избирателни комисии за всяка избирателна секция в страната не по-късно от 25 дни преди изборния ден.
(2) Районните или общинските избирателни комисии назначават подвижните секционни избирателни комисии при гласуване с подвижни избирателни кутии не по-късно от 10 дни преди изборния ден.
 
Условия за назначаване на подвижните избирателни комисии
Чл. 90. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) На територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления по чл. 37. Районната или общинската избирателна комисия определя броя на подвижните секционни избирателни комисии в изборния район (района) въз основа на броя на подадените заявления. При избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България в градовете с районно деление подвижната секционна избирателна комисия може да обхваща територията на повече от един район, ако са подадени по-малко от 10 заявления в съответния район.
(2) Консултациите по чл. 91 се провеждат не по-късно от 18 дни преди изборния ден. Предложението на кмета се прави не по-късно от 15 дни преди изборния ден.
(3) Кметът на общината е длъжен да предостави транспорт за подвижните секционни избирателни комисии.
(4) Разпоредбите на кодекса относно секционните избирателни комисии в страната се прилагат и за подвижните секционни избирателни комисии.
 
Провеждане на консултации
Чл. 91. (1) При кмета на съответната община се провеждат консултации, които са публични. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на общинската администрация не по-късно от три дни преди провеждането им.
(2) В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.
(3) Консултациите се провеждат не по-късно от 35 дни преди изборния ден.
(4) При консултациите партиите и коалициите по ал. 2 представят:
1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;
3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.
(5) Към предложението си по ал. 4, т. 1 партиите и коалициите представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на районната или общинската избирателна комисия.
(6) За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.
(7) В случаите, когато не е постигнато съгласие между участвалите в консултациите партии и коалиции, кметът на общината не по-късно от 30 дни преди изборния ден изпраща на районната или общинската избирателна комисия документите по ал. 4, 5 и 6.
(8) В случаите, когато е постигнато съгласие, кметът представя в районната или в общинската избирателна комисия:
1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии заедно със списък на резервните членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
2. документите по ал. 4 и 5, представени от партиите и коалициите;
3. протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите, включително и писмените им възражения;
4. копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.
(9) Кметът прави предложението по ал. 8 не по-късно от 30 дни преди изборния ден. При създаване на нова община назначеният временен кмет прави предложението при същите условия.
(10) Когато кметът на общината или временният кмет на новосъздадената община не е направил предложение в срока по ал. 9, той изпраща незабавно документите по ал. 4, 5 и 6 в районната или общинската избирателна комисия.
(11) В случаите, когато е постигнато съгласие, районната или общинската избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии по предложението на кмета на общината, направено по реда на ал. 8.
(12) В случаите, когато не е постигнато съгласие или кметът на общината не е направил предложение в срока по ал. 9, районната или общинската избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии по направените предложения на партиите и коалициите.
(13) Когато районната или общинската избирателна комисия не назначи в срока по чл. 89 секционните избирателни комисии, тя изпраща незабавно цялата документация в Централната избирателна комисия, която назначава секционните избирателни комисии.
 
Състав
Чл. 92. (1) Секционната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове.
(2) Секционната избирателна комисия се представлява от своя председател, а в отделни случаи - от заместник-председател, секретар или определен с решение на комисията член.
(3) Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в секционната избирателна комисия. Председателят, заместник-председателят и секретарят не може да бъдат от една и съща партия или коалиция.
(4) Броят на членовете на секционната избирателна комисия, включително председател, заместник-председател и секретар, е:
1. за секции с до 500 избиратели включително - до 7 членове, но не по-малко от 5;
2. за секции с над 500 избиратели - до 9 членове, но не по-малко от 5.
(5) Броят на членовете на подвижната секционна избирателна комисия, включително председател, заместник-председател и секретар, е до 7 членове, но не по-малко от 5.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) При назначаването на членовете и на ръководството на комисията се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на най-големия остатък. Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на не по-малко от един член от състава на секционната избирателна комисия. При определяне на ръководствата на секционните избирателни комисии за цялата страна се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на най-големия остатък.
(7) При избори за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, имат право на не повече от две на сто от членовете на секционните избирателни комисии в рамките на общината за съответния изборен район (район).
(8) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) При избори за общински съветници и за кметове партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, имат право на не повече от две на сто от членовете на секционните избирателни комисии, но не по-малко от един член в рамките на общината за изборния район.
(9) В случай че парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, не са направили предложения за всички членове, на които имат право, включително са направили предложения за по-малко членове, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите по чл. 91, ал. 2. Попълването се извършва чрез жребий при условия и по ред, определени с решение на Централната избирателна комисия.
Последна промяна:
Свалете в pdf