ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ СЪСТАВА НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ОИК/ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г. В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

583
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД                                                   
4230, Асеновград
пл. „Акад.Николай Хайтов” № 9
Тел.:   0331/20245, 070010502
Факс: 0331/65156

e-mail–[email protected]

Изх.№  14-00-5041/13.08.2019 г.
 
ДО
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ
И КОАЛИЦИИ В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
 
ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, КОИТО ИМАТ
ИЗБРАНИ С ТЕХНИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НО НЕ СА
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ
 
П О К А Н А
за провеждане на консултации за назначаване състава на Общинска избирателна комисия /ОИК/ за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове  на 27 октомври 2019 г. в Община Асеновград
 
На основание чл. 75 ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. и Решение № 603-МИ/12.08.2019 г. на ЦИК-София каня на 19.08.2019 г. /понеделник/ от 11.30 часа в зала № 305 в сградата на Община Асеновград упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени за назначаване състава на Общинска избирателна комисия – Асеновград  за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове  на 27 октомври 2019 г.
 
Съгласно чл. 75, ал. 3 и 4  от Изборния кодекс, т. 3 от Решение № 600-МИ/09.08.2019 г. и Решение № 603-МИ/12.08.2019 г. на ЦИК-София е необходимо на срещата да бъдат представени заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция и пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица.
 
Писменото предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, заедно с предложението за резервни членове, копие от диплома за всяко лице за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи) и декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение № 1), се предоставят след провеждане на първата среща на консултациите.
 
Горепосочените документи остават като неразделна част към протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до ЦИК-София.
          
 
Д-Р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ  /п/ 
Кмет на Община Асеновград
 
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ