ПОКАНА за провеждане на консултации за назначаване съставите на секционните избирателни комисии, които да произведат изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14.11.2021 г.

544
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД                                                   
4230, Асеновград
пл. „Акад.Николай Хайтов” № 9
Тел.:   0331/20245, 070010502
Факс: 0331/65156

e-mail–obshtina@asenovgrad.bg

Изх.№ 14-00-5102/04.10. 2021  г.
 
ДО
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ
И КОАЛИЦИИ В 46-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
 
 
ПОКАНА за провеждане на консултации за назначаване съставите на секционните избирателни  комисии, които да произведат изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14.11.2021 г.
 
 
На основание чл. 91 ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, Решение № 644-ПВР/НС от  29.09.2021 г. на ЦИК-София   каня на 07.10.2021 г.  /четвъртък/  от 15:00 часа  в зала  № 305 в сградата на Община Асеновград упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции в 46-то Народно събрание, на консултации за назначаване съставите на секционните избирателни  комисии, които да произведат на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14.11.2021 г.
 
Съгласно чл. 91, ал. 4 и ал.5 от Изборния кодекс и т. 7 от Решение № 644-ПВР/НС от  29.09.2021 г. на ЦИК-София при консултациите участващите партии и коалиции следва да  представят:
1. При консултациите участващите партии и коалиции представят:
а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 02.09.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 46-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.
 
Документите  по т.1, б.“а“ и „г“ се представят в срок до 11.10.2021г. /вкл./ в  Информационен център в сградата на Община Асеновград на хартиен и електронен носител.  
 
Горепосочените документи остават като неразделна част към протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Районна избирателна комисия-Пловдив област.
 
Д-Р  ХРИСТО ГРУДЕВ /п/
Кмет на Община Асеновград
 
АС/МК
Последна промяна:
Свалете в pdf