Покана за провеждане на консултации за назначаване съставите на СИК, които да произведат изборите за НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ на 04.04.2021 г.

417
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД                                                   
4230, Асеновград
пл. „Акад.Николай Хайтов” № 9
Тел.:   0331/20245, 070010502
Факс: 0331/65156

e-mail–[email protected]

Изх.№ 14-00-1091/17.02.2021 г.

 

ДО
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ
И КОАЛИЦИИ В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
 
ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, КОИТО ИМАТ
ИЗБРАНИ С ТЕХНИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НО НЕ СА
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ
 
ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

 

П О К А Н А
за провеждане на консултации за назначаване съставите на секционните избирателни  комисии, които да произведат изборите за народни представители на 04.04.2021 г.
 
На основание чл. 91 ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, Решение № 2062-НС от  16.02.2021 г. на ЦИК-София каня на 22.02.2021 г. /понеделник/ от 15.00 часа в зала № 305 в сградата на Община Асеновград упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание, коалицията, която има избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския парламент от Република България, но не е парламентарно представена и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени, на консултации за назначаване съставите на секционните избирателни  комисии, които да произведат изборите за народни представители на 04.04.2021 г.
 
Съгласно чл. 91, ал. 4 и ал.5 от Изборния кодекс и т. 8 от Решение № 2062-НС от  16.02.2021 г. на ЦИК-София при консултациите участващите партии и коалиции следва да представят:
1.  Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
2.  Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
3.  Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
4.  Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.
Документите  по т.1 и т.4 се предоставят след провеждане на първата среща на консултациите.
Горепосочените документи остават като неразделна част към протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Районна избирателна комисия-Пловдив област.
 
Д-Р  ХРИСТО ГРУДЕВ  /п/
Кмет на Община Асеновград
 
Последна промяна:
Свалете в pdf