Покана за публично обсъждане на бюджета на Община Асеновград за 2021 г.

335
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 
П О К А Н А
 
ЗА
 
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
 
НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА 2021 г.
 
Кметът на община Асеновград доктор Христо Грудев отправя покана към местната общност за участие в представянето на проекта на бюджета на община Асеновград за 2021 г. за публично обсъждане. Целта на обсъждането е да Ви запознаем с това как сме предвидили да изразходваме публичните средства, което е знак за прозрачно управление. Община Асеновград кани всички заинтересовани граждани да присъстват, да изразят мнение, да отправят предложения, да задават въпроси. Категорични сме, че разработването и приемането на общинския бюджет е едно от най-важните решения и то трябва да се взема с активното участие на местната общност. Очакваме Ви да чуем Вашето мнение по проекта на бюджета за 2021 г., при стриктно спазване на противоепидемичните мерки и пропускателния режим в общината.
 
Обсъждането ще се проведе на 15.02.2021 г. ( понеделник ) от 11.30 ч. в зала 601 в сградата на Община Асеновград (заседателната зала на Общинския съвет).
           
Материалите по проекта за бюджета 2021 година ще бъдат изложени на табло в информационния център на Общината и публикувани на сайта на Общината: www.asenovgrad.bg
 
ЗАПОВЯДАЙТЕ!
        
Поканата към гражданите за участие в общественото обсъждането  е отправена от кмета на община Асеновград доктор Христо Грудев на основание чл.84 ал.6  от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.24 ал.6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Асеновград.
 
Материали:
 

Валидно до: понеделник, 15 февруари 2021
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ