ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

754
ПОКАНА
за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг ОТ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
 
На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг и чл.57, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет Община Асеновград кани местната общност и всички обществени организации и юридически лица от oбщината да участват в публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран по реда на чл.19а от Закона за общинския дълг от „Фонд за развитие на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за финансиране на неверифицирани разходи (финансови корекции) по проекти по Оперативни програми със следните основни параметри:
 
1. Предназначение на дълга - осигуряване на финансови средства за неверифицирани разходи (финансови корекции) по следните проекти:
- „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград, България по ос 1 на ОПОС 2014-2020”,  код на процедурата: BG16M1OP002-1.006;
- „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци по ос  2 на ОПОС 2014-2020 на РСУО - регион Асеновград”,  код на процедурата: BG16M1OP002-2.006;
- „Образователна инфраструктура-обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства”, по ос 1 на ОПРР 2014-2020”, код на процедурата: BG16RFOP001-1.025;
- „Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград”, №: от ИСУН - BG16RFOP001-1.025-0003-C01, по ос 1 на ОПРР 2014-2020”, код на процедурата: BG16RFOP001-1.025
 
2. Стойност – до 7 690 000  (седем милиона шестстотин и деветдесет хиляди) лева
 
3. Начин на финансиране – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем
 
4. Начин на обезпечаване - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Асеновград, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Асеновград по чл.52, ал.1, т.1, буква „б” от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.
 
5. Място и дата на провеждане на обсъждането - зала 601 в сградата на Общината на 22.05.2020 година ( петък )  от 10.30 часа
 
Материалите по проекта можете да намерите на сайта на община Асеновград www.asenovgrad.bg и на таблото за обяви в Информационния център на Общината.
 
 
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД /п/
д-р Христо Грудев

Валидно до: петък, 22 май 2020
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ