ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

321
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 
П О К А Н А
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
 
На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг и чл. 57, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет Община Асеновград кани местната общност и всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран по реда на чл.19а от Закона за общинския дълг от „Фонд за развитие на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за финансиране на инвестиционни проекти със следните основни параметри:
1. Предназначение на дълга – осигуряване на финансови средства за реализиране на инвестиционни проекти:
- „Изграждане на нова детска градина за шест групи деца от 3 до 6 год. в УПИ ХIII – 509, кв. 251, ПИ № 00702.521.509 по КККР на гр. Асеновград, област Пловдив“.
- „Обществен паркинг и търговска зона, разположени в подплощадно ниво II на пл. „акад. Николай Хайтов“
2. Стойност – до 9 500 000 (девет милиона и петстотин хиляди) лева
3. Начин на финансиране – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем
4. Начин на обезпечаване – учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Асеновград, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.
5. Място и дата на провеждане на обсъждането – зала 601 в сградата на Общината на 9 юни 2023 година (петък) от 14.00 часа.
Материалите по проекта можете да намерите на сайта на община Асеновград     www.asenovgrad.bg и на таблото за обяви в Информационния център на Общината.
 
Д-Р ХРИСТО ГРУДЕВ  /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
 

Валидно до: понеделник, 05 юни 2023
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ