Покана за включване в преброяването на безстопанствени кучета на територията на Община Асеновград

416
ОБЯВА-ПОКАНА
 
В изпълнение на т.1.4. от План за действие към Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Асеновград, приета с Решение № 658, взето с Протокол № 24 от 21.04.2021 г. на Общински съвет – Асеновград,  Община Асеновград отправя ПОКАНА до всички заинтересовани лица /в т.ч. представители на организации за защита на животните, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в чиито устави е предвидена дейност за защита на животните/ в рамките на календарната  2022 г. да се включат в изпълнението на конкретни дейности, заложени в Плана за действие към Програмата, а именно преброяване на безстопанствените кучета на територията на Община Асеновград, което ще се извърши в периода 22.11.2022 - 02.12. 2022г.
 
Желанието за сътрудничество и подкрепа може да бъде заявено, чрез попълване на  ЗАЯВЛЕНИЕ, което да бъде входирано в деловодството на Община Асеновград или изпратено по електронен път до адрес: : obshtina@asenovgrad.bg

Валидно до: вторник, 22 ноември 2022
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ