Приложение № 12-НС Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

421
ВАЖНО!
Приложението се подава от избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места на територията на Република България. Всеки може да поиска да бъде вписан в списъка по настоящият си адрес /различен от постоянният, който е вписан в личната карта/, не по-късно от 14 дни преди изборния ден / 26.06.2021 г. до 17:00 часа /. 
 
Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник с подаване на Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
/по образец от сайта на ЦИК: https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/documents  - /Приложение № 12-НС/. 
 
Същите са на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Асеновград- пл. „акад. Николай Хайтов“ № 9, в кметствата и кметските наместничества на Община Асеновград, както и на интернет страницата на Община Асеновград  – /Приложение №12-НС/.
 
Гражданите могат да изпращат горепосоченото заявление:
Избирател може да подаде електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим електронен подпис: https://regna.grao.bg/. Не по-късно от 14 дни преди изборния ден!
 
Гражданите могат да изпращат горепосоченото заявление:
- Заявления, подписани с електронен подпис и изпратени по електронна поща на адрес:  obshtina@asenovgrad.bg
 
Гражданите могат да подават горепосочените заявления:
- в Центъра за административно обслужване на пл. „акад. Николай Хайтов“ № 9, на гишета № 1 - № 2 в сградата на община Асеновград
- в кметствата и кметските наместничества: всеки работен ден от 08.00  до 17.00 часа
Последна промяна:
Свалете в pdf