Приложение № 14-НС – Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

383
Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден (до 26.06.2021 г. включително) със заявление по образец от сайта на ЦИК:  https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/documents /Приложение № 14-НС/.
 
При условие, че има образувана подвижна избирателна секция до 26.06.2021 г., избирателите могат да подават заявления до 05.07.2021 г.
 
Заявлението трябва да бъде саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице, изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през страницата на община Асеновград. Не се изисква електронен подпис.
 
Когато избирател, който има различни постоянен и настоящ адрес /в различни населени места/ и иска да гласува с подвижна избирателна кутия по настоящ адрес, следва да има подадено и Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес по образец от сайта на ЦИК:  https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/documents - /Приложение №12-НС/.
 
Общинската администрация извършва служебно проверка за установяване на увреждането на избирателите. При необходимост може да изиска да бъде приложен към заявлението медицински документ удостоверяващ увреждането /ТЕЛК/ НЕЛК/.
 
Гражданите могат да изпращат горепосоченото заявление:
- попълнено заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата;
- през интернет страницата на общината: https://asenovgrad.auslugi.com/
- сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: obshtina@asenovgrad.bg
- Заявления, подписани с електронен подпис и изпратени по електронна поща на адрес: obshtina@asenovgrad.bg
 
Гражданите могат да подават горепосочените заявления:
- в Центъра за административно обслужване на пл. „акад. Николай Хайтов“ № 9, на гишета № 1 - № 2 в сградата на община Асеновград всеки работен ден от 08.00  до 17.00 часа;
- в кметствата и кметските наместничества: всеки работен ден от 08.00  до 17.00 часа.
Последна промяна:
Свалете в pdf