Приложение № 8-НС - Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

443
Всеки избирател може да изиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление /по образец/ до кмета на общината, кметството или кметския наместник, не по-късно от 7 дни преди изборния ден /до 03.07.2021 г. включително/.
 
Заявленията за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък можете да свалите от сайта на ЦИК: https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/documents /Приложение № 8-НС/
 
Същите са на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Асеновград - пл. „акад. Николай Хайтов“ №, в кметствата и кметските наместничества на Община Асеновград, както и на интернет страницата на Община Асеновград - /Приложение № 8-НС/
 
Гражданите могат да изпращат горепосоченото заявление:
- попълнено заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата;
- през интернет страницата на общината: https://asenovgrad.auslugi.com/
- сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: obshtina@asenovgrad.bg
- Заявления, подписани с електронен подпис и изпратени по електронна поща на адрес: obshtina@asenovgrad.bg
 
Гражданите могат да подават горепосочените заявления:
- в Центъра за административно обслужване на пл. „акад. Николай Хайтов“ № 9, на гишета № 1 - № 2 в сградата на община Асеновград всеки работен ден от 08.00  до 17.00 часа;
- в кметствата и кметските наместничества: всеки работен ден от 08.00  до 17.00 часа.
Последна промяна:
Свалете в pdf