СЪОБЩЕНИЕ Съгласно чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Асеновград

175
На основание чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Асеновград, обявявам следното съобщение:
 
За спортен обект публична общинска собственост, представляващ:
Поземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.534.48 по кадастралната карта на гр. Асеновград с площ от 42 382 кв.м., с НТП – стадион и построените в имота: сграда с кадастрален №00702.534.48.3, със застроена площ от 54 кв.м., на един етаж, с предназначение – друг вид обществена сграда и сграда с  кадастрален №00702.534.48.4, със застроена площ от 35 кв.м., на един етаж, с предназначение – друг вид обществена сграда /АПОС №6210/08.07.2016 г./ е заявен интерес за безвъзмездното му ползване.
 
Съгласно чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Асеновград, заинтересованите лица могат да подадат заявления за безвъзмездно ползване на спортния обект, в 30-дневен срок от датата на публикуване на съобщението – 27.01.2021 г.

Валидно до: петък, 26 февруари 2021
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ