Съобщение: Съгласно чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Асеновград

83
На основание чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Асеновград, обявявам следното съобщение:
За спортен обект публична общинска собственост, представляващ:
Поземлен имот с кадастрален идентификатор 99088.501.159 по кадастралната карта на кв. Долни Воден с площ от 29140 кв.м., с НТП – стадион и построената в имота: сграда с кадастрален №99088.501.159.3, със застроена площ от 82 кв.м., на един етаж, с предназначение: спортна сграда, база.  За имота е отреден УПИ I – Спортен терен, кв.7 по ПУП на гр. Асеновград, кв. Долни Воден. /АПОС №6785/14.02.2019 г./
е заявен интерес за безвъзмездното му ползване.
Съгласно чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Асеновград, заинтересованите лица могат да подадат заявления за безвъзмездно ползване на спортния обект, в 30-дневен срок от датата на публикуване на съобщението – 20.04.2021 г.

Валидно до: сряда, 19 май 2021
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ