СЪОБЩЕНИЕ, Съгласно чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Асеновград

357
О Б Щ И Н А  А С Е Н О В Г Р А Д,  О Б Л А С Т  П Л О В Д И В
 
СЪОБЩЕНИЕ
Съгласно чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Асеновград
 
На основание чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Асеновград, обявявам следното съобщение:
        
Заявен е интерес за безвъзмездно ползване на следните спортни обекти общинска собственост:
 
№ по ред
Спортни обекти 
1.
Поземлен имот с идентификатор 32341.36.23 по кадастралната карта на с. Избегли, целия с площ от 17 659 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: стадион  и построената в имота сграда с  кадастрален №32341.36.23.1, на един етаж, със застроена площ от 62 кв.м. с предназначение: спортна сграда, база.  За имота е отреден УПИ – спортно игрище, кв.10 по  Подробния устройствен план на с. Избеглии. Акт за публична общинска собственост №957/ 28.11.2003 г.
2.
УПИ ІІ-спортен терен, кв.48, по плана на с. Червен, целия с площ от 15 560 кв.м, ведно с построената в него масивна съблекалня със застроена площ от 68 кв.м., Акт за публична общинска собственост № 963/07.01.2004 г.
3.
Поземлен имот с  идентификатор 06029.502.256 по кадастралната карта на с. Боянци, с площ от 21 850 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване – стадион и построената в имота сграда – съблекалня с кадастрален № 06029.502.256.1, със застроена площ от 80 кв.м., на един етаж, предназначение: спортна сграда, база. Имотът попада в УПИ ІІ-стадион, игрище, зеленина, кв.23 по Подробния устройствен план на с. Боянци. Акт за публична общинска собственост №3889/20.01.2012 г.
4.
Поземлен имот с идентификатор 72789.502.264 по кадастралната карта на с. Тополово, с площ от 31.902 дка, с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: стадион и построената в имота масивна сграда – съблекалня на един етаж със застроена площ от 93 кв.м. За имота е отреден УПИ - спортен терен, кв.9 по Подробния устройствен план на с. Тополово. Акт за публична общинска собственост № 2619/27.03.2008 г.
5.
Поземлен имот с идентификатор 31108.43.168 по кадастралната карта  на с. Златовръх, с площ от 16.922 дка, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: спортно игрище – Акт за публична общинска собственост № 2605/25.02.2008 г. и разположената в имота сграда с кадастрален №31108.43.168.1, със застроена площ от 116 кв.м., на един етаж, предназначение: спортна  сграда, база – Акт за публична общинска собственост № 5154/27.11.2013 г.
Съгласно чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Асеновград, заинтересованите лица могат да подадат заявления за безвъзмездно ползване на спортния обект, в 30-дневен срок от датата на публикуване на съобщението – 09.09.2021 г.

Валидно до: петък, 08 октомври 2021
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ