СЪОБЩЕНИЕ, Съгласно чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Асеновград

355
О Б Щ И Н А  А С Е Н О В Г Р А Д,  О Б Л А С Т  П Л О В Д И В
 
СЪОБЩЕНИЕ
Съгласно чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Асеновград
 
На основание чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Асеновград, обявявам следното съобщение:
        
Заявен е интерес за безвъзмездно ползване на спортен обект общинска собственост:
 
Поземлен имот с кадастрален идентификатор 99088.501.159 по кадастралната карта на кв. Долни Воден с площ от 29140 кв.м., с НТП – стадион и  построената в имота сграда с кадастрален №99088.501.159.3, със застроена площ от 82 кв.м., на един етаж, с предназначение: спортна сграда, база. За имота е отреден УПИ І – Спортен терен, кв. 7 по ПУП на гр. Асеновград, кв. Долни Воден /АПОС №6785/14.02.2019 г./.
 
Съгласно чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Асеновград, заинтересованите лица могат да подадат заявления за безвъзмездно ползване на спортния обект, в 30-дневен срок от датата на публикуване на съобщението – 12.10.2021 г.

Валидно до: четвъртък, 11 ноември 2021
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ