СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Асеновград

281
О Б Щ И Н А  А С Е Н О В Г Р А Д,  О Б Л А С Т  П Л О В Д И В
 
СЪОБЩЕНИЕ
Съгласно чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Асеновград
 
На основание чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Асеновград, обявявам следното съобщение:
        
Заявен е интерес за безвъзмездно ползване на спортен обект общинска собственост:
 
Поземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.527.150 по кадастралната карта на гр. Асеновград, с площ 2134 кв. м. /тенис кортове с две съблекални и санитарни възли със застроена площ 69 кв. м., с кадастрален № 00702.527.150.1/, находящ се в УПИ IV – озеленяване и спорт, кв. 270 по плана на гр. Асеновград /АПОС №335 от 01.03.1999 г./
 
Съгласно чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Асеновград, заинтересованите лица могат да подадат заявления за безвъзмездно ползване на спортния обект, в 30-дневен срок от датата на публикуване на съобщението – 24.02.2023 г.

Валидно до: понеделник, 27 март 2023
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ