СЪОБЩЕНИЕ: СЪГЛАСНО ЧЛ. 9, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПОРТНИ ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

339
О Б Щ И Н А  А С Е Н О В Г Р А Д,  О Б Л А С Т  П Л О В Д И В
 
СЪОБЩЕНИЕ
Съгласно чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Асеновград
 
На основание чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Асеновград, обявявам следното съобщение:
        
Заявен е интерес за безвъзмездно ползване на спортен обект общинска собственост:
 
Поземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.534.48 по кадастралната карта на гр. Асеновград с площ от 42 382 кв.м., с НТП – стадион и  построените в имота: сграда с кадастрален №00702.534.48.3, със застроена площ от 54 кв.м., на един етаж, с предназначение – друг вид обществена сграда и сграда с  кадастрален №00702.534.48.4, със застроена площ от 35 кв.м., на един етаж, с предназначение – друг вид обществена сграда /АПОС №6210/08.07.2016 г./
 
Съгласно чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Асеновград, заинтересованите лица могат да подадат заявления за безвъзмездно ползване на спортния обект, в 30-дневен срок от датата на публикуване на съобщението – 16.03.2023 г.

Валидно до: вторник, 18 април 2023
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ