Съобщение съгласно чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на община Асеновград

211
СЪОБЩЕНИЕ
Съгласно чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Асеновград
„На основание чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Асеновград, обявявам следното съобщение:
 
За спортен обект публична общинска собственост, представляващ:
Поземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.527.150 по кадастралната карта на гр. Асеновград, с площ 2134 кв.м. /тенис кортове със съблекални и санитарни възли със застроена площ 69 кв.м., с кадастрален №00702.527.150.1/ , находящ се в УПИ IV – озеленяване и спорт, кв. 270 по плана на гр. Асеновград /Акт за публична общинска собственост №335/01.03.1999 г./,
е заявен интерес за безвъзмездното му ползване.
 
 Съгласно чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Асеновград, заинтересованите лица могат да подадат заявления за безвъзмездно ползване на спортния обект, в 30-дневен срок от датата на публикуване на съобщението – 16.02.2024 г.”

Валидно до: понеделник, 18 март 2024
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ