СЪОБЩЕНИЕ: СЪГЛАСНО ЧЛ. 9, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПОРТНИ ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

116
О Б Щ И Н А  А С Е Н О В Г Р А Д,  О Б Л А С Т  П Л О В Д И В
 
СЪОБЩЕНИЕ
Съгласно чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Асеновград
 
На основание чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Асеновград, обявявам следното съобщение:
 
Заявен е интерес за безвъзмездно ползване на спортен обект общинска собственост:
 
Поземлен имот с идентификатор 72789.502.264 по кадастралната карта на с. Тополово, с площ от 31.902 дка, с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: стадион и построената в имота масивна сграда – съблекалня на един етаж със застроена площ от 93 кв.м. За имота е отреден УПИ - спортен терен, кв.9 по Подробния устройствен план на с. Тополово. АПОС № 2619/27.03.2008 г. 
Съгласно чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Асеновград, заинтересованите лица могат да подадат заявления за безвъзмездно ползване на спортния обект, в 30-дневен срок от датата на публикуване на съобщението – 18.03.2024 г.

Валидно до: вторник, 16 април 2024
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ