Съобщение съгласно чл.9, ал.3 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Асеновград

208
О Б Щ И Н А  А С Е Н О В Г Р А Д,  О Б Л А С Т  П Л О В Д И В
 
СЪОБЩЕНИЕ
Съгласно чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Асеновград
 
„На основание чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Асеновград, обявявам следното съобщение:
        
За спортен обект публична общинска собственост, представляващ:Поземлен имот с идентификатор 32341.36.23 по кадастралната карта на с. Избеглии, целия с площ от 17 659 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: стадион и построената в имота сграда с кадастрален №32341.36.23.1, на един етаж, със застроена площ от 62 кв.м. с предназначение: спортна сграда, база.  За имота е отреден УПИ – спортно игрище, кв.10 по  Подробния устройствен план на с. Избеглии. /Акт за публична общинска собственост №957/28.11.2003г./,
е заявен интерес за безвъзмездното му ползване.
 
Съгласно чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Асеновград, заинтересованите лица могат да подадат заявления за безвъзмездно ползване на спортния обект, в 30-дневен срок от датата на публикуване на съобщението – 19.01.2024 г.”

Валидно до: понеделник, 19 февруари 2024
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ