Съобщение за издаване на разрешително за водовземане /водоползване/ на СБАЛФРМ "Медика-ООД" с. Нареченски бани, община Асеновград от сондаж № 5

177
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
 
На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите и постъпило Заявление с вх. № 94-М-550/27.09.2018 г. от Снежана Рачева – управител на „Медика” ЕООД гр. Русе /упълномощена от Кирил Панайотов управител на СБАЛФРМ „Медика-ООД” ООД/ за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода, сондаж № 5, находище „Нареченски минерални бани”, с. Нареченски бани – изключителна държавна собственост на Община Асеновград за срок до 01.01.2036 г., придружено с изискващите се по чл. 60 от Закона за водите данни и документи, обявявам следното съобщение:
1. Цел на заявеното използване на водите: За лечение.
2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:
Специализирана болница за активно лечение по физикална и рехабилитационна медицина „Медика-ООД „ ЕООД „Нареченски бани”, с. Нареченски бани, с басейни за отдих, обикновенни вани, тангенторни вани, джакузи за профилактика
2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл.135, ал.1, т.1а, 2 и 13:
- Постъпило заявление с вх. № 94-М-550/27.09.2018 г.  от СБАЛФРМ „Медика-ООД” ООД за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода, сондаж № 5, находище „Нареченски минерални бани”, с. Нареченски бани – изключителна държавна собственост.
3. Система или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването на водите: Водоизточник на минерална вода сондаж № 5 от находище „Нареченски минерални бани”, с. Нареченски бани, находящ се в УПИ ХІ в кв. по плана на с. Нареченски бани, водопровод от сондаж № 5 до специализирана болница за рехабилитация.
4. Място на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица, код по ЕКАТТЕ:
с. Нареченски бани, Община Асеновград, ЕКАТТЕ: 51127
5.  Проектни параметри на ползването:
- Разрешен дебит – 0,20 л/сек;
- Разрешен годишен воден обем – 6307,2 куб.м;
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:
- да ползва минерална вода от сондаж № 5 единствено в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване и като спазва определената цел.
- да не предоставя минерална вода, предмет на разрешителното за ползване от други обекти.
- да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди разходномерното устройство, отчитащо ползваните количества минерална вода от сондаж № 5
- устройства за измерване на температурата на минералната вода, на налягането и за взимане на проби от минерална вода да се монтират само след разходомерното устройство за отчитане на добитите количества минерална вода.
- измерването на ползваните обеми минерална вода да се извършва, с водомер, пломбиран и сертифициран по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване.
- титулярът на разрешителното да заплаща такса за водовземане съгласно размерите и сроковете, определени в тарифа за таксите за водовземане от минерална вода и за ползване на общински водопровод за пренос на минерална вода от находищата на територията на община Асеновград.
 - таксата за водовземане се внася от титуляра на разрешителното по сметка на Община Асеновград.
 
Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица.
Община Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 9, информационен център в 14 дневен срок от обявяването на съобщението.
 
Д-Р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ: /п/
Кмет на Община Асеновград
                                                                                                          
Съгласували:
Ваня Костадинова: /п/
Директор на дирекция „УОАТ”
 
Елена Цветанова: /п/
 ст. юрисконсулт отдел “Правен’
 
Изготвил: /п/
Димитрина Григорова, мл. специалист  в дирекция  „УОАТ”

Валидно до: петък, 18 януари 2019
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ