Съобщение за изменение на разрешително за водовземане /водоползване/ на. „МБДПЛР- Св. Богородица ЕООД ” с. Нареченски бани, община Асеновград от КЕИ "Галерия /Бански каптаж/”

192

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с Решение № 1/ 10.07.2018 г. на Кмета на Община Асеновград за удължаване срока на действие на Разрешително № 16100115/08.07.2008 г. и на основание §133, ал.10, т.2 и ал.11 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, чл.15, ал 3 от Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, управление и ползване на находищата на минерална вода на територията на Община Асеновград и чл. 14 от Тарифата за таксите за водовземане от минерална вода и за ползване на общински водопровод за пренос на минерална вода от находищата на територията на община Асеновград.

ОБЯВЯВАМ:

Изменям Разрешително № 16100115/08.07.2008 г. за водовземане (водоползване) от КЕИ „Галерия” („Бански каптаж”), находище „Нареченски бани”, с. Нареченски бани, община Асеновград, област Пловдив,  издадено от МОСВ на МБДПЛР „Света Богородица” ЕООД, Нареченски бани, изменено с Решение № 1/ 10.07.2018 г. на Кмета на Община Асеновград, както следва:

І. В раздел „Условия, при които е разрешено водовземане” се правят следните допълнения и изменения :

1. Точки 16, 18, 19 и 22 придобиват следния вид:

т. 16  „При установяване неизправност на водомера и/или помпата да отрази неизправността в дневника по т.21 и незабавно да уведоми писмено /чрез факс/ Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – Пловдив и кмета на Община Асеновград – факс 0331/65156. В дневника по т.21 да бъде записана датата и часа на уведомлението”.

 т. 18 „Демонтирането на приборите /водомер, помпа и др./ по т.17 да се извършва само в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – Пловдив и представител на Община Асеновград, за което се съставя протокол. Водоползвателят информира Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – Пловдиви община Асеновград за датата и часът за демонтирането на приборите по тази точка”.

 т. 19 „Пломбирането на водомера, помпата и др. прибори след смяната им по т.17 се извършва по реда на т.11 с пломба на Община Асеновград”.

 т. 22 „Да представя на Кмета на община Асеновград и на Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – Пловдив всяко тримесечие, не по-късно от петнадесето число на следващия съответното тримесечие месец, справка с данните за показанията на водомера, като посочи номера на разрешителното”.

2. Точки 23, 24, 25 и 26 се отменят.

3. Създават се нови т. 27, 28 и 29:

т. 27 „Ежегодно да заплаща такса за водовземане, съгласно Тарифата за таксите за водовземане от минерална вода и за ползване на общински водопровод за пренос на минерална вода от находищата на територията на община Асеновград”.

т. 28 „За всяко плащане водоползвателят предоставя на кмета на община Асеновград платежен документ”.

т. 29 „Да уведомява писмено кмета на община Асеновград за промяна на    обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър, в седемдневен срок от издаване на решението и промяната”.      

II. В раздел „Такса за водовземане” се правят следните промени:

1. „Титулярът на разрешителното заплаща такса за водовземане съгласно размерите и сроковете, определени в Тарифата за таксите за водовземане от минерална вода и за ползване на общински водопровод за пренос на минерална вода от находищата на територията на Община Асеновград – приложение 1 към Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, управление и ползване на находищата на минерална вода на територията на Община Асеновград”.

2. „Таксата за водовземане се внася от титуляра на разрешителното по сметка на Община Асеновград IBAN-BG50IORT73758404020000 BIC-IORTBGSF код за вид плащане 444000 на “Инвестбанк”АД, като задължително в платежния документ се вписва номерът на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите”;

3. „Таксата за водовземане е годишна и се заплаща не по-късно от 31 март на следващата година”.

4. „ Заличава се текста на т.3”.

III. В раздел „Контролиращ орган” се правят следните промени:

1. Контролиращи органи са :

1.1. „Кметът на община Асеновград или оправомощени от него длъжностни  лица”.

1.2. „Директорът на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – Пловдив”.

2. „Кметът на община Асеновград уведомява титуляра на разрешителното за всяка промяна на банковата сметка, в която следва да бъде внасяна таксата за водовземане”.

3. „ Заличава се текста на т.3”.

Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица.

Община Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 9, информационен център в 14 дневен срок от обявяването на съобщението.

 

Д-Р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ /п/

Кмет на Община Асеновград

Съгласували:

Ваня Костадинова, Директор на дирекция „УОАТ” /п/

Елена Цветанова, ст. юрисконсулт отдел “Правен’ /п/

Изготвил:

Димитрина Григорова, мл. специалист  в дирекция  „УОАТ” /п/

 


Валидно до: сряда, 20 февруари 2019
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ