Съобщение за публично обявяване на проекти: - ПУ-09-15/05.10.2021г.- Проект за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптирани извори- КИ „Драганица 1“ и КИ- „Драганица 2“ в землището на с. Врата, об

447
О Б Я В А
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
 
На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88/2000 г.)
 
ОБЯВЯВА
 
Открит обществен достъп на информацията:
  • ПУ-09-15/05.10.2021г.- Проект за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптирани извори- КИ „Драганица 1“ и КИ- „Драганица 2“ в землището на с. Врата, общ. Асеновград, обл. Пловдив, с цел- обществено питейно-битово водоснабдяване;
  • ПУ-09-16/05.10.2021г.- Проект за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптирани извори- КИ „Корита- Горен и Долен“ и КИ- „Кьошка“ в землището на с. Врата, общ. Асеновград, обл. Пловдив, с цел- обществено питейно-битово водоснабдяване;
 
Писмени становища, мнения и възражения се приемат след датата на публикуване на обявата на следните адреси:
  • Басейнова дирекция ИБР гр. Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ № 35, ет.3, стая 37 в периода от 13.04.2022г до 13.05.2022г;
  • Община Асеновград на адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 9, ет. 4, стая 420, в периода 11.04.2022г. до 11.05.2022г.

Валидно до: сряда, 11 май 2022
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ