Съобщение за публично обявяване за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект- язовир „Сушица“, представляващ ПИ с идентификатор 22839.1.124 с НТП- язовир, държавна собственост по КККР на с. Долнослав, и ПИ

71
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ