Съобщение за публично обявяване за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжение - ПИ с идентификатор 00702.7.471, местност Дуинкарасъ, по КККР на гр. Асеновград

341
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ