СЪОБЩЕНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАСЛЕНИЕТО НА СЕЛО ГОРНОСЛАВ

115
СЪОБЩЕНИЕ
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАСЛЕНИЕТО НА СЕЛО ГОРНОСЛАВ
 
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
 
Община Асеновград Ви съобщава, че със Заповед № А-1286 от 30.05.2024 г. на Кмета на Община Асеновград, издадена на основание чл. 57, ал. 1, т. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, е наредено свикването на Общо събрание на населението на село Горнослав, община Асеновград, област Пловдив, което ще се проведе на 03.07.2024 г. (сряда) от 18:00 часа, в зала, находяща се в сградата на Кметството на адрес: с. Горнослав, ул. „Цар Иван Асен“ № 31, по въпроса:
„Съгласни ли сте община Асеновград чрез кмет и/или общински съвет да позволи промяна на предназначението на държавни имоти – гори, находящи се в землището на с. Горнослав, за кариери за добив на подземни богатства, сметища или замърсяващи производства чрез ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/?“
В съответствие с чл. 60, ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, в случай че в 18:00 часа на 03.07.2024 г. не са се явили необходимият брой граждани за провеждане на общото събрание, същото се отлага с един час за 19:00 часа, след което се провежда с онези, които присъстват, но не по – малко от една десета от всички граждани с избирателни права.

Валидно до: сряда, 03 юли 2024
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ