Съобщение за избирателите с трайни увреждания

532

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден (до 12.10.2019 г. включително) в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс и по електронната поща на Общината, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес по чл. 36. от Изборния кадекс.

Заявлението по образец е на разположение в отдел „АОН” на Община Асеновград - пл. "акад.Н.Хайтов" № 9, /стая 202/, в кметствата и кметските наместничества на Община Асеновград, както и на интернет страницата на ЦИК: Приложение № 17-МИ. Към всяко заявление следва да се приложи копие от решението на ТЕЛК/НЕЛК.

Избирател, който иска да гласува с подвижна избирателна кутия по настоящ адрес, следва да има подадено и Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес /ако има адресна регистрация по настоящ адрес в населеното място до 26.04.2019 г./  - Приложение №13-МИ до 12.10.2019 г.

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ