СПРАВКА по чл. 21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 1 от ППЗРР за постъпили предложения и становища при провеждане на обществена консултация относно приемане на План за действие за устойчива енергия и климат за периода 2021-2030г.

84
СПРАВКА
 
по чл. 21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 1 от ППЗРР
 
Относно: План за действие за устойчива енергия и климат за периода 2021-2030г. (ПДУЕК).
 
  1. Дата на публикуване на обществена консултация на интернет страницата на Община Асеновград / Съобщения  – рубрика  „Обявления за обществено обсъждане във връзка с : План за действие за устойчива енергия и климат за периода 2021-2030г.(SECAP)” съответствие с по чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 23 и чл. 24 от ЗРР и чл. 21, ал. 1 от ППЗРР , със срок на подаване на предложения и становища по проекта 30 дни, считан от 12.03.2021г.
  2. Постъпили предложения и становища  в срок до 13.04.2021 г. включително – няма.

Валидно до: четвъртък, 15 април 2021
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ