ВАЖНО! Одобрени промени по проект „Младежка заетост +” по ПРЧР 2021-2027

77
ВАЖНО!
Одобрени промени по проект „Младежка заетост +” по ПРЧР 2021-2027
 
Уведомяваме Ви, че по проект „Младежка заетост+” влизат в сила следните промени:
 
- Изменя се изискването за „първа работа“ на лицата, кандидатстващи за включване в обучение по време на работа или субсидирана заетост, а именно: За целите на процедурата наемане на „Първа работа“ ще се счита за изпълнено условие, ако младежите не са и самоосигуряващи се лица и не са извършвали работа срещу заплащане на трудово или служебно правоотношение на същата позиция, за която се подава заявлението по проекта, за повече от 30 последователни календарни дни. За една и съща позиция ще се счита случай, при който единичната група професии по код от НКПД за предишна позиция, заемана от лицето, съвпада с единичната група професии, за която работодателят е подал заявка за разкриване на СРМ и за която лицето кандидатства по проекта.
 
- Допускат се случаите, в които наето лице напусне работа преди изтичането на договорения с работодателя период на обучение по време на работа или осигуряване на заетост,  на същото работно място да бъде наето друго лице от целевата група само при условие, че периодът на наемане е не по-малък от едно пълно тримесечие (замяна на лица). Не се допуска замяна на лица от целевата група в рамките на едно тримесечие.
 
В случай, че наето лице по компонент Стажуване напусне работа преди планирания край на стажуването е допустимо на същото работно място да бъде наето друго лице от целевата група само при условие, че остатъчния период на наемане е не по-малък от шест месеца (чл. 233б, ал. 3 от КТ).
 
В тази връзка са публикувани актуални образци по схемата.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ