За вас работодатели

861
Агенция по заетостта
Дирекция Бюро по труда  Асеновград
 
Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта/ЗНЗ/ през март 2015 г., както следва:
 
Насърчителни мерки за заетост и обучение
Средства в лв.
1. Насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи до 29 годишна възраст  (чл.36, ал.1 от ЗНЗ)
11923,32
2.Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29 годишна възраст, завършили средно или висше образование и без трудов стаж(чл.36б от ЗНЗ)
 1008,11
3.Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване безработни лица до
29-годишна възраст(чл.41от ЗНЗ)
 2228,00
4. Насърчаване на работодателите да наемат за чиракуване безработни лица до
29-годишна възраст(чл.41а от ЗНЗ)
 2162,77
5. Осигуряване на суми за наставник (чл.41а от ЗНЗ)
 840,00
6. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни уврежда
ния (чл.52, ал.1от ЗНЗ)
 2415,92
7. Насърчаване на работодателите да наемат безработни майки/осиновителки/ с деца от 3 до 5 – годишна възраст  (чл.53а от ЗНЗ)
2640,00
8. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за  наемане на безработни лица,изтърпели наказание «лишаване от свобода»(чл.55 от ЗНЗ)
 2243,00
9. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица над 50- годишна
възраст (чл.55а от ЗНЗ)
 2422,58
10. Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително
безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)
 2255,20
 
Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7 – дневен срок от публикуване на обявата. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” – Асеновград, ул. „Изложение” № 6, стая № 102, 111тел., 0331 / 6 3233,6 27 33.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ